SIVISTYSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 11/2006 vp

SiVM 11/2006 vp - HE 124/2006 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi perusopetuslain 48 b ja 48 f §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 15 päivänä syyskuuta 2006 lähettänyt sivistysvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi perusopetuslain 48 b ja 48 f §:n muuttamisesta (HE 124/2006 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

johtaja Eeva-Riitta Pirhonen, opetusministeriö

Lisäksi kirjalliset lausunnot ovat antaneet:

 • Vantaan kaupunki
 • Suomen Kuntaliitto

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi perusopetuslain aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevia säännöksiä. Jos kunta järjestää aamu- ja iltapäivätoimintaa, tulee sitä tarjota ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaille sekä muiden vuosiluokkien erityisopetukseen otetuille tai siirretyille joko 570 tuntia tai vaihtoehtoisesti 760 tuntia koulun työvuoden aikana kullekin toimintaan osallistuvalle lapselle. Nykyisen lainsäädännön mukaan toimintaa tulee tarjota 570 tuntia. Valtionosuus määräytyisi kuten nykyisinkin opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain mukaisesti. Lisäksi säädettäisiin toiminnasta perittävien kuukausimaksujen määrästä.

Esitys liittyy valtion vuoden 2007 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Lakiehdotuksen tavoitteena on parantaa aamu- ja iltapäivätoiminnan laatua sekä lasten hyvinvointia ja tasa-arvoa. Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Lakiehdotus vahvistaa aamu- ja iltapäivätoiminnan rahoituspohjaa ja antaa kunnille nykyistä joustavammat mahdollisuudet järjestää toimintaa paikallisten tarpeiden mukaan. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Aamu- ja iltapäivätoimintaa koskeva lainsäädäntö tuli voimaan elokuussa 2004. Aamu- ja iltapäivätoiminnan tulee tarjota lapsille monipuoliset mahdollisuudet osallistua ohjattuun ja virkistävään toimintaan sekä mahdollistaa lepo rauhallisessa ympäristössä, ammattitaitoisen ja tehtävään soveltuvan henkilön valvonnassa. Lukuvuonna 2005—2006 perusopetuslaissa tarkoitettua aamu- ja iltapäivätoimintaa järjesti 91 % kunnista. Kaikkiaan toimintaan osallistui noin 42 200 koululaista. Keskimääräinen toiminta-aika oli viisi tuntia päivässä, josta kolmeen tuntiin on ollut mahdollista saada valtionosuusrahoitusta. Aamu- ja iltapäivätoiminnan kuukausimaksu vaihteli 0 eurosta 160 euroon.

Perusopetuslaissa tarkoitusta aamu- ja iltapäivätoiminnasta perittävän kuukausimaksun enimmäismäärä säilyisi kolmen tunnin toiminnan osalta 60 eurona. Neljän tunnin toiminnasta perittävän kuukausimaksun enimmäismäärä olisi 80 euroa. Valiokunnan mielestä ehdotukset edistävät lasten yhdenvertaisia mahdollisuuksia osallistua ohjattuun toimintaan.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sivistysvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 27 päivänä lokakuuta 2006

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Kaarina Dromberg /kok
 • vpj. Säde Tahvanainen /sd
 • jäs. Hanna-Leena Hemming /kok
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Tuomo Hänninen /kesk
 • Tatja Karvonen /kesk
 • Rauno Kettunen /kesk
 • Minna Lintonen /sd
 • Mikaela Nylander /r
 • Kirsi Ojansuu /vihr
 • Seppo Särkiniemi /kesk
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Raija Vahasalo /kok
 • Unto Valpas /vas

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Marjo Hakkila