SIVISTYSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 12/2010 vp

SiVM 12/2010 vp - HE 334/2010 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi Helsingin eurooppalaisesta koulusta annetun lain 11 ja 31 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 8 päivänä helmikuuta 2011 lähettänyt sivistysvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi Helsingin eurooppalaisesta koulusta annetun lain 11 ja 31 §:n muuttamisesta (HE 334/2010 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

hallitusneuvos Anne-Marie Brisson, opetus- ja kulttuuriministeriö

rehtori Teijo Koljonen, Helsingin eurooppalainen koulu

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Helsingin eurooppalaisesta koulusta annettua lakia siten, että koulun oppilaaksi otettaisiin ensisijaisesti Euroopan unionin henkilöstön lapsia sen mukaan kuin Eurooppa-koulujen perussäännöstä tehdyssä yleissopimuksessa määrätään. Säännös poistaisi ristiriidan, joka nyt vallitsee Helsingin eurooppalaisesta koulusta annetun lain ja lailla ja asetuksella voimaan saatetun Eurooppa-koulujen perussäännöstä tehdyn yleissopimuksen välillä.

Lisäksi lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että koulun johtokunnassa ei enää tarvitsisi olla valtionhallinnon tai Eurooppa-koulujen kansallisten tarkastajien edustusta. Muutos vähentäisi esteellisyystilanteita ja turvaisi toiminnan riippumattomuuden.

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan alkuvuodesta 2011.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena. Valiokunnan mielestä on tarkoituksenmukaista yhtenäistää toimintaperiaatteita Eurooppa-koulujärjestelmän kanssa. Lainmuutos myös edistää henkilöstön mahdollisuuksia työskennellä ulkomailla Euroopan yhteisöjen tehtävissä. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Suomen valtion omistama Helsingin eurooppalainen koulu on Eurooppa-koulujen järjestelmässä niin kutsuttu II tyypin koulu. Nämä koulut ovat jäsenmaiden kansallisiin koulutusjärjestelmiin kuuluvia kouluja, jotka toimivat sijaintimaan kansallisten lakien ja säädösten mukaisesti. Tyypin II koulun perustaminen edellyttää, että samalla paikkakunnalla toimii EY-virasto. Eurooppa-koulujen johtokunta myöntää kouluille toimiluvan päättäessään akkreditointisopimuksen allekirjoittamisesta koulun ylläpitäjän kanssa. Akkreditointisopimuksen mukaan koulun sijaintimaa voi vapaasti päättää koulujen hallinnosta ja mm. oppilaskategorioiden eroista lukuun ottamatta 1-kategoriaa, josta ei voi päättää kansallisesti. Käytännössä rajanvedon siitä, ketkä oppilaat lasketaan kuuluvaksi 1-kategoriaan, tekee Eurooppa-koulujen johtokunta Eurooppa-koulujen yleissopimuksen perusteella. Sen vuoksi valiokunta pitää oikeana lakiehdotuksen viittausta Eurooppa-koulujen perussäännöstä tehtyyn yleissopimukseen.

Valiokunta pitää myös johtokunnan kokoonpanoa koskevaa muutosta tarpeellisena. Muutos selkeyttää vastuusuhteita tulosohjausta tekevän organisaation eli Opetushallituksen ja koulun välillä. Muutos turvaa myös Eurooppa-koulujen tarkastajan riippumattomuutta ja vähentää mahdollisia esteellisyyteen liittyviä ongelmia.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sivistysvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 18 päivänä helmikuuta 2011

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Raija Vahasalo /kok
 • vpj. Tuomo Hänninen /kesk
 • jäs. Outi Alanko-Kahiluoto /vihr
 • Merikukka Forsius /kok
 • Sampsa Kataja /kok
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Sanna Lauslahti /kok
 • Lauri Oinonen /kesk
 • Tuula Peltonen /sd
 • Leena Rauhala /kd
 • Mirja Vehkaperä /kesk
 • Pauliina Viitamies /sd

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Marjo Hakkila