SIVISTYSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 13/2005 vp

SiVM 13/2005 vp - HE 121/2005 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi raha-arpajaisten sekä veikkaus- ja vedonlyöntipelien tuoton käyttämisestä annetun lain 2 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 22 päivänä syyskuuta 2005 lähettänyt sivistysvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi raha-arpajaisten sekä veikkaus- ja vedonlyöntipelien tuoton käyttämisestä annetun lain 2 §:n muuttamisesta (HE 121/2005 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

hallitusneuvos Sari Korpimies, opetusministeriö

puheenjohtaja, kansanedustaja Matti Saarinen, valtion liikuntaneuvosto

pääjohtaja Jussi Nuorteva, Kansallisarkisto (edustaen Suomen ulkomailla toimivia kulttuuri- ja tiedeinstituutteja)

pääsihteeri Tarmo Manninen, valtion nuorisoasiain neuvottelukunta Nuora

puheenjohtaja Harri Wessman, Forum Artis ry

pääsihteeri Aaro Harju, Sivistysliitto Kansalaisfoorumi SKAF ry

yhteysjohtaja Kerstin Ekman, Suomen Liikunta ja Urheilu ry

pääsihteeri Jukka Tahvanainen, Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi raha-arpajaisten sekä veikkaus- ja vedonlyöntipelien tuoton käyttämisestä annettua lakia 2 §:n osalta. Raha-arpajaisten sekä veikkaus- ja vedonlyöntipelien tuoton käyttämistä urheilun ja liikuntakasvatuksen, nuorisotyön, tieteen ja taiteen edistämiseen lain 1 §:ssä säädettyjen prosenttiosuuksien mukaisesti nopeutettaisiin niin, että viimeinen vuosi, kun määrärahoja käytetään kirjastolaissa tarkoitettuihin valtionosuuksiin, olisi 2009. Esitys liittyy valtion vuoden 2006 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan vuoden 2006 alusta.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella sivistysvaliokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä seuraavin huomautuksin.

Hallituksen esityksen tavoitteena on nopeuttaa kirjastojen valtionosuusmäärärahojen siirtymistä veikkaus- ja vedonlyöntipelien tuottoon perustuvasta rahoituksesta valtion talousarviosta tapahtuvaan rahoitukseen. Valtiontaloudellisten syiden ja veikkausvoittovarojen kasvun johdosta lain 1 §:ssä olevaa aikataulua voidaan nopeuttaa kahdella vuodella. Vuodesta 2010 lähtien raha-arpajaisten sekä veikkaus- ja vedonlyöntipelien tuotto käytetään kokonaisuudessaan urheilun ja liikuntakasvatuksen, nuorisotyön sekä tieteen ja taiteen edistämiseen. Valiokunta pitää nopeutettua aikataulua erittäin tervetulleena. Tässä yhteydessä valiokunta haluaa viitata mm. aiempiin mietintöihinsä (SiVM 1/1999 vp ja SiVM 7/2000 vp) ja lausuntoon (SiVL 9/2004 vp), joissa tuotiin esille tarve siirtyä mahdollisimman nopeasti järjestelmään, jossa kirjastot rahoitetaan kokonaan yleisillä budjettivaroilla.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sivistysvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 24 päivänä marraskuuta 2005

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Kaarina Dromberg /kok
 • vpj. Säde Tahvanainen /sd
 • jäs. Esko Ahonen /kesk
 • Hanna-Leena Hemming /kok
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Tuomo Hänninen /kesk
 • Tatja Karvonen /kesk
 • Rauno Kettunen /kesk
 • Kirsi Ojansuu /vihr
 • Seppo Särkiniemi /kesk
 • Marja Tiura /kok
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Raija Vahasalo /kok
 • Unto Valpas /vas

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Heikki Savola

​​​​