SIVISTYSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 13/2007 vp

SiVM 13/2007 vp - K 11/2007 vp

Tarkistettu versio 2.0

Eduskunnan kirjaston kertomus vuodelta 2006

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 12 päivänä syyskuuta 2007 lähettänyt sivistysvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi Eduskunnan kirjaston kertomuksen vuodelta 2006 (K 11/2006 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa on ollut kuultavana

kirjaston johtaja Sari Pajula, Eduskunnan kirjasto

Lisäksi valiokunta on kertomuksen käsittelyn yhteydessä 30.11.2007 vieraillut Eduskunnan kirjastossa ja tutustunut kirjaston toimintaan.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Kertomuksen sekä saamansa selvityksen perusteella valiokunta on voinut todeta, että Eduskunnan kirjastoa on vuonna 2006 hoidettu hyvin.

Kirjasto on ollut kaikille avoin, julkinen kirjasto jo yli 90 vuoden ajan. Valiokunta korostaa sitä, että Eduskunnan kirjaston kohderyhmään kuuluu jokainen, joka tarvitsee tietoa eduskunnasta ja sen toiminnasta, oikeudellisesta tiedosta ja yhteiskunnasta. Eduskunnan kirjasto on kansalaisille tärkeä demokratian tukipalvelu. Valiokunnan mielestä kirjaston avoimuudesta ja sen tarjoamista palveluista tulee tiedottaa tehokkaasti. Sen vuoksi tuleekin muun muassa jatkaa maakuntatiedottamista, jotta kansalaiset laajasti tietäisivät mahdollisuuksistaan saada tietoa. Tulee pyrkiä tavoittamaan myös niitä potentiaalisia asiakkaita, jotka eivät vielä tunne kirjaston palveluja mutta jotka voisivat niistä hyötyä.

Kertomuksessa kirjaston asiantuntijuusalueet on nostettu omaksi kokonaisuudekseen. Tällä on pyritty siihen, että kirjastossa tehtävä eduskuntatiedon, oikeudellisen tiedon ja yhteiskuntatiedon asiantuntijatyö tulisi paremmin esille. Valiokunta pitää kertomuksen rakenteen muutoksia onnistuneina.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sivistysvaliokunta ehdottaa eduskunnan hyväksyttäväksi kannanoton,

että eduskunnalla ei ole huomautettavaa kertomuksen johdosta.

Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 2007

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Raija Vahasalo /kok
 • vpj. Tuomo Hänninen /kesk
 • jäs. Merikukka Forsius /vihr
 • Timo Heinonen /kok
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Sanna Lauslahti /kok
 • Jukka Mäkelä /kok
 • Mikaela Nylander /r
 • Lauri Oinonen /kesk
 • Tuula Peltonen /sd
 • Tommy Tabermann /sd
 • Mirja Vehkaperä /kesk
 • Henna Virkkunen /kok

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Marjo Hakkila