SIVISTYSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 14/2004 vp

SiVM 14/2004 vp - HE 234/2004 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi opintotukilain 38 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 16 päivänä marraskuuta 2004 lähettänyt sivistysvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi opintotukilain 38 §:n muuttamisesta (HE 234/2004 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

neuvotteleva virkamies Leena Koskinen, opetusministeriö

lakimies Outi Luoma-aho, Kansaneläkelaitos

Lisäksi kirjallisen lausunnon on antanut

 • oikeusministeriö.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opintotukilain 38 §:n 1 momenttia, jota ehdotetaan täsmennettäväksi siten, että valtiontakaukseen perustuvan takaussaatavan lisäksi myös takaussaatavasta perittävä korko voidaan periä lainan saajalta ulosoton kautta ilman tuomiota tai päätöstä.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2005 alusta mahdollisimman pian sen jälkeen, kun se on hyväksytty ja vahvistettu.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Lähtökohtana verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annetun lain (367/1961, veroulosottolaki) soveltamisessa on, että ilman tuomiota ja päätöstä voidaan periä vain saatavan pääoma. Korkojen tai kulujen perimisen veroulosottolain järjestyksessä katsotaan edellyttävän nimenomaista siihen oikeuttavaa säännöstä muussa laissa. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sivistysvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 26 päivänä marraskuuta 2004

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Kaarina Dromberg /kok
 • jäs. Esko Ahonen /kesk
 • Hanna-Leena Hemming /kok
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Tatja Karvonen /kesk
 • Rauno Kettunen /kesk
 • Minna Lintonen /sd
 • Kirsi Ojansuu /vihr
 • Seppo Särkiniemi /kesk
 • Ilkka Taipale /sd
 • Marja Tiura /kok
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Raija Vahasalo /kok
 • Unto Valpas /vas

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Marjo Hakkila

​​​​