SIVISTYSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 14/2006 vp

SiVM 14/2006 vp - HE 191/2006 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys kansainvälisen dopingin vastaisen yleissopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 17 päivänä lokakuuta 2006 lähettänyt sivistysvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen kansainvälisen dopingin vastaisen yleissopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 191/2006 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

hallitusneuvos Tuula Lybeck, opetusministeriö

erityisasiantuntija Harri Syväsalmi, Suomen pysyvä edustusto Euroopan unionissa

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Pariisissa lokakuussa 2005 Yhdistyneiden Kansakuntien kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestössä (Unesco) tehdyn kansainvälisen dopingin vastaisen yleissopimuksen ja sen voimaansaattamista koskevan lakiehdotuksen.

Yleissopimuksella pyritään edistämään maailmanlaajuisesti urheilun dopingin vastaista toimintaa sekä Maailman antidopingtoimiston (WADA) roolin tunnustamista urheilun kansainvälisen antidopingtoiminnan koordinoijana.

Suomessa voimassa oleva lainsäädäntö täyttää tässä yleissopimuksessa sopimusosapuolille asetetut vaatimukset. Tämän vuoksi esityksessä ei ehdoteta muutoksia Suomessa voimassa olevaan lainsäädäntöön.

Esitykseen sisältyy lakiehdotus sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Yleissopimuksen kansainvälinen voimaantulo edellyttää, että 30 valtiota ratifioi tai hyväksyy sen.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan tasavallan presidentin asetuksella säädettävänä ajankohtana samaan aikaan, kun yleissopimus tulee Suomen osalta voimaan.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa hallituksen esityksen hyväksymistä muuttamattomana.

Unescon antidoping-sopimuksen keskeisenä tavoitteena on edistää maailmanlaajuisesti urheilun dopingin vastaista toimintaa sekä WADAn aseman tunnustamista urheilun kansainvälisen antidoping-toiminnan koordinoijana. Hallituksen esityksen tavoitteena on saada sopimuksen määräykset voimaan Suomessa.

Suomi osallistuu aktiivisesti kansainväliseen huippu-urheiluun ja urheilun antidoping-toimintaan. Sopimuksen maailmanlaajuinen voimaansaattaminen edistää suomalaisen huippu-urheilun mahdollisuuksia osallistua kansainväliseen huippu-urheiluun eettisesti kestävällä pohjalla, urheilun omia sääntöjä kunnioittaen. Suomi on ollut myös keskeisesti valmistelemassa Unescon dopingin vastaista sopimusta. Sopimuksen tarkoitus on toisaalta ennaltaehkäistä dopingin käyttöä urheilussa, ja toisaalta päämääränä on poistaa doping urheilusta. Valiokunta pitää sopimusta tärkeänä, jotta edistetään urheilijoiden tasapuolisia kilpailumahdollisuuksia järjestämällä antidoping-toimintaa ja doping-valvontaa maailmanlaajuisesti ja yhtenäisten periaatteiden mukaisesti. Sopimus myös tunnustaa urheilun merkityksen terveyden sekä moraali-, kulttuuri- ja liikuntakasvatuksen kannalta ja kansainvälisen ymmärryksen ja rauhan edistämiseksi.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sivistysvaliokunta ehdottaa,

että eduskunta hyväksyy Pariisissa 19 päivänä lokakuuta 2005 tehdyn kansainvälisen dopingin vastaisen yleissopimuksen ja

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 28 päivänä marraskuuta 2006

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Kaarina Dromberg /kok
 • vpj. Säde Tahvanainen /sd
 • jäs. Esko Ahonen /kesk
 • Hanna-Leena Hemming /kok
 • Tuomo Hänninen /kesk
 • Tatja Karvonen /kesk
 • Rauno Kettunen /kesk
 • Minna Lintonen /sd
 • Mikaela Nylander /r
 • Kirsi Ojansuu /vihr
 • Seppo Särkiniemi /kesk
 • Ilkka Taipale /sd
 • Marja Tiura /kok
 • Raija Vahasalo /kok
 • Unto Valpas /vas

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Marjo  Hakkila