SIVISTYSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 15/2010 vp

SiVM 15/2010 vp - HE 236/2010 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi eräiden Suomeen tuotavien näyttelyesineiden takavarikoinnin kieltämisestä

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 9 päivänä marraskuuta 2010 lähettänyt sivistysvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi eräiden Suomeen tuotavien näyttelyesineiden takavarikoinnin kieltämisestä (HE 236/2010 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

lainsäädäntöneuvos Jaakko Rautio, oikeusministeriö

kulttuuriasiainneuvos Tiina Eerikäinen ja hallitusneuvos Tuula Lybeck, opetus- ja kulttuuriministeriö

tutkintapäällikkö Esko Hirvonen, tullihallitus

ylijohtaja Risto Ruohonen ja lakimies Tuula Hämäläinen, Valtion taidemuseo

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki eräiden Suomeen tuotavien näyttelyesineiden takavarikoinnin kieltämisestä. Lain mukaan kansainvälisen kulttuurivaihdon ylläpitämiseksi sekä taiteellisesti tai kulttuurihistoriallisesti merkittävien näyttelyiden järjestämisen edistämiseksi voitaisiin määrätä Suomeen lainaksi tuotavaa näyttelyesinettä koskeva takavarikointikielto, joka turvaisi esineen palauttamisen lainaksi antajalle.

Takavarikointikielto käsittäisi kiellon ottaa näyttelyesine takavarikkoon tai muuten viranomaisen haltuun taikka kohdistaa esineeseen muu sellainen turvaamistoimi tai täytäntöönpanotoimi, joka estäisi esineen palauttamisen. Jos esineeseen on kiellosta huolimatta kohdistettu tällainen toimenpide, asianomaisen viranomaisen tai tuomioistuimen olisi kumottava se.

Takavarikointikiellosta päättäisi opetus- ja kulttuuriministeriö. Kiellon antamisen edellytyksenä olisi näyttelyn yleisen merkityksen lisäksi se, että näyttelyn järjestäisi julkisoikeudellinen yhteisö tai yleishyödyllinen yksityisoikeudellinen oikeushenkilö. Kielto voitaisiin antaa enintään vuodeksi.

Takavarikointikieltoa ei voitaisi antaa, jos on syytä olettaa, että näyttelyesine on rikoksella joltakulta viety tai että esineen omistussuhteet ovat riidanalaiset. Kieltoa ei myöskään annettaisi, jos se olisi ristiriidassa Suomea velvoittavan kansainvälisen sopimuksen tai Euroopan yhteisön lainsäädännön kanssa. Kaupallisia näyttelyitä varten takavarikointikieltoa ei annettaisi.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Kansainvälisellä näyttelytoiminnalla on kasvava merkitys maamme museoille ja muille näyttelyn järjestäjille. Valiokunta korostaa, että näyttelyvaihto on tärkeää maamme kulttuurivaihdon ja kulttuurin tuntemuksen lisääjänä. Nykyisin teoksia lainaavat ulkomaiset tahot kuitenkin vaativat näyttelynjärjestäjän sitoutumista näyttelyesineiden palauttamiseen niiden lainaksi antajille. Valiokunta pitää siten ajankohtaisena säätää takavarikkokiellosta lailla. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä seuraavin huomautuksin ja muutosehdotuksin.

Yksityiskohtaiset perustelut

Eduskunnassa on käsittelyssä lakiehdotus pakkokeinolaiksi (LaVM 44/2010 vp — HE 222/2010 vp). Sillä korvataan vuoden 1987 pakkokeinolaki. Tämän johdosta valiokunta ehdottaa 3 §:n viittaussäännöksen koskemaan uutta pakkokeinolakia.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sivistysvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 3 § muutettuna seuraavasti:

3 §

Takavarikointikiellon sisältö

Takavarikointikiellon johdosta:

1) näyttelyesinettä ei saa ottaa haltuun eikä takavarikoida oikeudenkäymiskaaren 7 luvun tai pakkokeinolain ( / ) nojalla;

(2—5 kohta kuten HE )

_______________

Helsingissä 10 päivänä maaliskuuta 2011

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • vpj. Tuomo Hänninen /kesk
 • jäs. Outi Alanko-Kahiluoto /vihr
 • Merikukka Forsius /kok
 • Timo Heinonen /kok
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Sanna Lauslahti /kok
 • Lauri Oinonen /kesk
 • Tuula Peltonen /sd
 • Tuomo Puumala /kesk
 • Leena Rauhala /kd
 • Mirja Vehkaperä /kesk
 • Pauliina Viitamies /sd

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Marjo  Hakkila