SIVISTYSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 16/2013 vp

SiVM 16/2013 vp - HE 188/2013 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion taiteilija-apurahoista annetun lain 5 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 19 päivänä marraskuuta 2013 lähettänyt sivistysvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen eduskunnalle laiksi valtion taiteilija-apurahoista annetun lain 5 §:n muuttamisesta (HE 188/2013 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa on ollut kuultavana

hallitussihteeri Toni Tuomainen, opetus- ja kulttuuriministeriö

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valtion taiteilija-apurahoista annettua lakia. Lain asetuksenantovaltuutusta koskeva säännös ei vastaa perustuslain vaatimuksia, joten asetuksenantovaltuutta ehdotetaan täsmennettäväksi. Lain nojalla säädettävällä valtioneuvoston asetuksella annettaisiin tarkempia säännöksiä taiteilija-apurahavuosien määrästä ja apurahakaudesta, apurahojen hakemista ja myöntämistä koskevista ajankohdista, taiteilija-apurahakauden alkamisesta ja muuttamisesta, apurahan uudelleen jakamisesta, eläkkeestä sekä siitä, kenelle ja mihin tarkoituksiin taiteilija-apurahoja voidaan myöntää.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä seuraavin muutosehdotuksin.

Yksityiskohtaiset perustelut

5 §.

Valtion taiteilija-apurahan saajille maksettavia eläkkeitä koskevat säännökset on kumottu vuonna 2008 (991/2008). Voimassa olevassa laissa ei siten ole enää eläkkeitä koskevia säännöksiä. Siirtymäsäännösten mukaan valtion taiteilija-apurahan saaneissa on edelleen henkilöitä, joille on myönnetty ennen lain 991/2008 voimaantuloa vähintään viisivuotinen apuraha, johon liittyy eläketurva. Valiokunta on täsmentänyt 2 momenttia niin, että eläkkeitä koskeva asetusvaltuus tarkoittaa em. siirtymäsäännöksen mukaisia eläkkeitä.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sivistysvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muutettuna (Valiokunnan muutosehdotukset).

Laki

valtion taiteilija-apurahoista annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan valtion taiteilija-apurahoista annetun lain (734/1969) 5 § seuraavasti:

5 §

(1 mom. kuten HE)

Valtioneuvoston asetuksella voidaan lisäksi antaa tarkempia säännöksiä taiteilija-apurahan saajille maksettavasta eläkkeestä, joka on myönnetty ennen 1 päivää tammikuuta 2009, sekä siitä, kenelle ja mihin tarkoituksiin taiteilija-apurahoja voidaan myöntää.

_______________

Voimaantulosäännös

(Kuten HE)

_______________

Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 2013

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Raija Vahasalo /kok
 • vpj. Inkeri Kerola /kesk
 • jäs. Outi Alanko-Kahiluoto /vihr
 • Ritva Elomaa /ps
 • Eeva-Johanna Eloranta /sd
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Leena Harkimo /kok
 • Pauli Kiuru /kok
 • Kimmo Kivelä /ps
 • Silvia Modig /vas
 • Mikaela Nylander /r
 • Tuula Peltonen /sd

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Marjo  Hakkila

​​​​