SIVISTYSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 17/2006 vp

SiVM 17/2006 vp - HE 248/2006 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetun lain 3 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 7 päivänä marraskuuta 2006 lähettänyt sivistysvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetun lain 3 §:n muuttamisesta (HE 248/2006 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa on ollut kuultavana

hallitusneuvos Lauri Liusvaara, opetusministeriö

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ylioppilastutkinnon järjestämisestä annettua lakia siten, että ylioppilastutkintoon kuuluvat kokeet järjestettäisiin samanaikaisesti sekä Suomessa että ulkomailla lukiokoulutusta järjestävissä oppilaitoksissa.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana. Valiokunta viittaa myös mietinnössään SiVM 16/2006 vp — HE 216/2006 vp todettuun.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sivistysvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2006

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Kaarina Dromberg /kok
 • vpj. Säde Tahvanainen /sd
 • jäs. Esko Ahonen /kesk
 • Hanna-Leena Hemming /kok
 • Tuomo Hänninen /kesk
 • Tatja Karvonen /kesk
 • Rauno Kettunen /kesk
 • Minna Lintonen /sd
 • Kirsi Ojansuu /vihr
 • Seppo Särkiniemi /kesk
 • Ilkka Taipale /sd
 • Marja Tiura /kok
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Raija Vahasalo /kok
 • Unto Valpas /vas

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Marjo  Hakkila

​​​​