SIVISTYSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 2/2001 vp

SiVM 2/2001 vp - HE 3/2001 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi virallisista kääntäjistä annetun lain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 9 päivänä helmikuuta 2001 lähettänyt sivistysvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi virallisista kääntäjistä annetun lain muuttamisesta (HE 3/2001 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

ylitarkastaja Hilkka Hämäläinen, opetusministeriö

kääntäjien tutkintolautakunnan puheenjohtaja Markku Tyynilä

lehtori Kaarina Hietanen, Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi virallisista kääntäjistä annettua lakia. Esityksen mukaan viralliseksi kääntäjäksi hyväksyttävältä ei enää vaadittaisi, että hänellä on kotikunta Suomessa, vaan viralliseksi kääntäjäksi voitaisiin hyväksyä myös sellainen henkilö, jolla on vakinainen asuinpaikka Euroopan unionin jäsenvaltiossa tai muussa Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa. Lisäksi lakiin tehtäisiin eräitä muun lainsäädännön muutoksista johtuvia tarkistuksia, joista olennaisin on se, että virallisen kääntäjän oikeutta koskevista kääntäjien tutkintolautakunnan päätöksistä valitettaisiin korkeimman hallinto-oikeuden asemesta hallinto-oikeuteen.

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun se on hyväksytty ja vahvistettu.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä seuraavin huomautuksin.

Hallituksen esityksen tarkoituksena on tehdä muutoksia virallisia kääntäjiä koskevaan lainsäädäntöön vain rajoitetusti. Asian käsittelyssä on kuitenkin tullut esille useita lainsäädäntöön liittyviä seikkoja, jotka valiokunnan mielestä tulisi selvittää. Valiokunnan mielestä esimerkiksi ei ole tarkoituksenmukaista, ettei 70 vuotta täyttänyttä henkilöä voida hyväksyä viralliseksi kääntäjäksi. Samoin valiokunnan mielestä tulisi pyrkiä tehostamaan valvontaa, jota voisi edistää esimerkiksi se, että oikeus toimia virallisena kääntäjänä säädettäisiin määräaikaiseksi. Valiokunta on harkinnut myös sitä, että oikeutta toimia virallisena kääntäjänä ei tulisi rajoittaa vain siihen, että koti- tai vakinainen asuinpaikka on EU- tai ETA- alueella vaan asuinpaikkarajoitus poistettaisiin kokonaan. Asia tulisikin valiokunnan mielestä pikaisesti selvittää ja tehdä tarvittavat muutosehdotukset eduskunnalle viivytyksettä. Valiokunta ehdottaa eduskunnan hyväksyttäväksi em. asioita koskevaa lausumaa (Valiokunnan lausumaehdotus).

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sivistysvaliokunta kunnioittavasti ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja

että hyväksytään yksi lausuma seuraavasti:

Valiokunnan lausumaehdotus

Eduskunta edellyttää hallituksen pikaisesti
— valmistelevan virallisia kääntäjiä koskevan lainsäädännön muuttamisen siten, että myös 70 vuotta täyttänyt henkilö voidaan hyväksyä viralliseksi kääntäjäksi,
— selvittävän, miten virallisten kääntäjien toiminnan valvontaa voitaisiin tehostaa ja olisiko sen vuoksi tarkoituksenmukaista säätää oikeus toimia virallisena kääntäjänä määräaikaiseksi, sekä
— selvittävän, osoittautuuko virallisena kääntäjänä toimivan henkilön koti- tai asuinkuntavaatimus nyt hyväksytyssä muodossaan tarkoituksenmukaiseksi.

Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2001

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Kaarina Dromberg /kok
 • vpj. Jukka Gustafsson /sd
 • jäs. Tapio Karjalainen /sd
 • Tanja Karpela /kesk
 • Jyrki Katainen /kok
 • Irina Krohn /vihr
 • Markku Markkula /kok
 • Osmo Puhakka /kesk
 • Leena Rauhala /skl
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Ilkka Taipale /sd
 • Irja Tulonen /kok
 • Unto Valpas /vas
 • Pia Viitanen /sd
 • vjäs. Christina Gestrin /r
 • Lauri Oinonen /kesk

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Marjo Hakkila