SIVISTYSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 2/2007 vp

SiVM 2/2007 vp - HE 66/2007 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi arkistolain 1 ja 14 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 21 päivänä syyskuuta 2007 lähettänyt sivistysvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi arkistolain 1 ja 14 §:n muuttamisesta (HE 66/2007 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

korkeakouluneuvos Juhani Hakkarainen, opetusministeriö

neuvotteleva virkamies Riitta Nyrhilä, puolustusministeriö

Sota-arkiston johtaja Jaana Kilkki, Sota-arkisto

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan arkistolakia muutettavaksi siten, että siitä poistettaisiin säännös, jonka mukaan puolustushallinnon pysyvästi säilytettäviä asiakirjoja ei siirretä arkistolaitokseen. Muutos liittyy siihen, että Sota-arkisto on tarkoitus siirtää vuoden 2008 alusta lukien arkistolaitoksen yhteyteen. Lakiin ehdotetaan tehtäväksi lisäksi tekninen muutos, joka johtuu kansainvälisten suhteiden ja Euroopan unionin asioiden tutkimuslaitoksen perustamisesta eduskunnan yhteyteen.

Esitys liittyy valtion vuoden 2008 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2008 alusta.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sivistysvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 11 päivänä lokakuuta 2007

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Raija Vahasalo /kok
 • jäs. Timo Heinonen /kok
 • Sanna Lauslahti /kok
 • Jukka Mäkelä /kok
 • Mikaela Nylander /r
 • Lauri Oinonen /kesk
 • Tuula Peltonen /sd
 • Tuomo Puumala /kesk
 • Leena Rauhala /kd
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Mirja Vehkaperä /kesk
 • Henna Virkkunen /kok

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Marjo Hakkila

​​​​