SIVISTYSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 2/2008 vp

SiVM 2/2008 vp - HE 47/2008 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi taiteilijaprofessorin viroista ja valtion taiteilija-apurahoista annetun lain 4 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 29 päivänä huhtikuuta 2008 lähettänyt sivistysvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi taiteilijaprofessorin viroista ja valtion taiteilija-apurahoista annetun lain 4 §:n muuttamisesta (HE 47/2008 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

hallitusneuvos Tuula Lybeck, opetusministeriö

puheenjohtaja Hannu Saha, taiteen keskustoimikunta

akateemikko Outi Heiskanen

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi taiteilijaprofessorin viroista ja valtion taiteilija-apurahoista annettua lakia. Taiteen alan akateemikon arvonimien enimmäismäärä ehdotetaan lisättäväksi nykyisestä kahdeksasta yhteentoista.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Tasavallan presidentti myöntää taiteen akateemikon arvonimen taiteen keskustoimikunnan esityksestä erittäin ansioituneelle taiteenharjoittajalle. Taiteen akateemikon arvonimien enimmäismäärä on ollut kahdeksan vuodesta 1970 lähtien. Enimmäismäärä on käynyt riittämättömäksi, jotta voitaisiin huomioida ansioitunut taiteenharjoittaminen. Taiteen kenttä on laajentunut, ja taiteenaloja on tullut lisää. Valiokunnan mielestä on tärkeää lisätä akateemikon arvonimien määrää. Muutos lisää mahdollisuuksia myöntää tunnustusta erittäin ansioituneiden taiteilijoiden elämäntyölle ja vahvistaa taiteen asemaa ja arvostusta yhteiskunnassa. Näin ollen valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä.

Laissa ei määritellä, mille taiteenalalle akateemikon arvonimet voidaan myöntää. Arvonimien myöntämisessä ei ole tarkoituksenmukaista sitoutua taiteenalakohtaisiin kiintiöihin, sillä samalla taiteen alalla saattaa samanaikaisesti olla useita taiteilijoita, joille on perusteltua myöntää akateemikon arvonimi. Akateemikon arvonimi on elinikäinen.

Valiokunta pitää myönteisenä myös taiteen akateemikko -instituution aktivoimista. On hyvä, että akateemikoille järjestetään paitsi tilaisuuksia keskinäisiin tapaamisiin myös mahdollisuuksia toimia keskustelun herättäjinä ja kokeneiden viisaiden ajatusten esittäjinä taiteen kentässä.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sivistysvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 4 päivänä kesäkuuta 2008

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Raija Vahasalo /kok
 • vpj. Tuomo Hänninen /kesk
 • jäs. Outi Alanko-Kahiluoto /vihr
 • Timo Heinonen /kok
 • Sampsa Kataja /kok
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Sanna Lauslahti /kok
 • Jukka Mäkelä /kok
 • Mikaela Nylander /r
 • Lauri Oinonen /kesk
 • Tuomo Puumala /kesk
 • Leena Rauhala /kd
 • Tommy Tabermann /sd
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Mirja Vehkaperä /kesk

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Marjo  Hakkila