SIVISTYSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 2/2009 vp

SiVM 2/2009 vp - HE 29/2009 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi taidenäyttelyiden valtiontakuusta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 2 päivänä huhtikuuta 2009 lähettänyt sivistysvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi taidenäyttelyiden valtiontakuusta annetun lain 4 §:n muuttamisesta (HE 29/2009 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

vanhempi hallitussihteeri Joni Hiitola, opetusministeriö

ylijohtaja Risto Ruohonen, Valtion taidemuseo

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi taidenäyttelyiden valtiontakuusta annettua lakia siten, että valtiontakuiden yhteenlasketun takuuvastuun enimmäismäärää korotetaan 1 000 miljoonaan euroon ja valtiontakuun näyttelykohtainen rajoitus poistetaan.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä elokuuta 2009.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunnan mielestä valtiontakuun enimmäismäärien korottaminen lisää suomalaisten mahdollisuuksia nähdä korkeatasoisia näyttelyitä ja edistää kansainvälistä kulttuurivaihtoa. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sivistysvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 16 päivänä huhtikuuta 2009

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Raija Vahasalo /kok
 • vpj. Tuomo Hänninen /kesk
 • jäs. Outi Alanko-Kahiluoto /vihr
 • Timo Heinonen /kok
 • Elsi Katainen /kesk
 • Sampsa Kataja /kok
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Sanna Lauslahti /kok
 • Jukka Mäkelä /kok
 • Mikaela Nylander /r
 • Leena Rauhala /kd
 • Pauliina Viitamies /sd

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Marjo  Hakkila