SIVISTYSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 2/2010 vp

SiVM 2/2010 vp - HE 11/2010 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi valtioneuvostosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 16 päivänä maaliskuuta 2010 lähettänyt sivistysvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi valtioneuvostosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta (HE 11/2010 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

alivaltiosihteeri Heikki Aaltonen, valtioneuvoston kanslia

ylijohtaja Håkan Mattlin, opetusministeriö

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan valtioneuvostosta annettua lakia muutettavaksi niin, että opetusministeriön nimi muutetaan opetus- ja kulttuuriministeriöksi.

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä toukokuuta 2010.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Uudistuksen myötä ministeriön nimi kuvaa nykyistä paremmin ministeriön tämänhetkistä toimialaa. Ministeriön toiminnan eri osa-alueet tieteestä liikuntaan ja nuorisotyöhön ovat luontevasti miellettävissä opetus- ja kulttuuriministeriön toimialaan kuuluviksi. Nimen muutoksella korostetaan aiheellisesti kulttuurin yhteiskunnallisen ja taloudellisen merkityksen kasvua. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Lakiehdotuksen siirtymäsäännöksessä ehdotetaan, että mitä muualla säädetään opetusministeriöstä koskee tämän lain tultua voimaan opetus- ja kulttuuriministeriötä. Tässä vaiheessa ei siis esitetä nimenmuutoksesta johtuvia muutoksia kaikkiin niihin säädöksiin, joissa ministeriön nimi esiintyy. Valiokunnalla on ollut käytettävissään opetusministerön pyytämät valtiosääntöasiantuntijoiden lausunnot nimenmuutoksen edellyttämästä lainsäädäntötekniikasta. Niissä ei ole nähty valtiosääntöoikeudellisia esteitä valitulle menettelytavalle. Lausunnoissa on todettu, että muutos on kielellisesti vähäinen eikä vaaranna lainsäädännön ymmärrettävyyttä tai anna aihetta epäselvyyteen toimivaltaisesta ministeriöstä, vaikka kaikkia lakeja, joissa ministeriön nimi mainitaan, ei muutetakaan välittömästi. Valittua menettelyä on puollettu myös lainsäädäntöekonomisin syin ja viitattu muutettavien lakien suureen määrään.

Valiokunta pitää hallituksen esityksessä valittua menettelyä perusteltuna. Valiokunnan mielestä maininnat opetusminsteriöstä tulee korvata suhteellisen pikaisesti uuden nimen mukaisiksi muilla perusteilla tehtävien lainsäädännön muutosten yhteydessä. Valiokunta kiinnittää huomiota opetusministeriön hallinnonalan lainsäädännössä edelleen esiintyvään ilmaisuun "asianomainen ministeriö". Käsite on epämääräinen, eikä sitä voi enää pitää asianmukaisena. Valiokunta viittaa tältä osin eduskunnan nimenomaiseen lausumaan sen hyväksyessä uuden perustuslain (EV 262/1998 vp).

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sivistysvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 7 päivänä huhtikuuta 2010

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Raija Vahasalo /kok
 • vpj. Tuomo Hänninen /kesk
 • jäs. Merikukka Forsius /kok
 • Timo Heinonen /kok
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Sanna Lauslahti /kok
 • Jukka Mäkelä /kok
 • Håkan Nordman /r
 • Lauri Oinonen /kesk
 • Tuula Peltonen /sd
 • Leena Rauhala /kd
 • Mirja Vehkaperä /kesk
 • Pauliina Viitamies /sd
 • vjäs. Ilkka Kantola /sd

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Kaj  Laine