SIVISTYSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 21/2006 vp

SiVM 21/2006 vp - HE 272/2006 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 23 a ja 28 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 12. päivänä joulukuuta 2006 lähettänyt sivistysvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 23 a ja 28 §:n muuttamisesta (HE 272/2006 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

hallitusneuvos Timo Lankinen, opetusministeriö

erityisasiantuntija Päivi Rajala, Suomen Kuntaliitto

pääsihteeri Timo Luopajärvi, Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto ARENE ry

Lisäksi valtiovarainministeriö on antanut kirjallisen lausunnon.

HALLITUKSEN ESITYS

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 23 a §:ää ehdotetaan muutettavaksi muun muassa siten, että pykälässä mahdollistettaisiin ammattikorkeakoulujen ylläpitäjien ja ammatillisen koulutuksen järjestäjien ylläpitojärjestelyn yhteydessä kunnille ja kuntayhtymille palautettujen arvonlisäverojen takaisin maksamisesta aiheutuvan lisärasituksen kompensointi korottamalla yksityiselle ylläpitäjäyhteisölle tai säätiölle maksettavaa yksikköhintaa.

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Yleisperustelut

Hallituksen esityksen tarkoituksena on edistää ammattikorkeakouluverkon ja ammatillisen koulutuksen järjestäjäverkon kokoamista. Valiokunta pitää ammattikorkeakouluverkon kehittämistä ja nykyistä suurempien yksiköiden muodostamista perusteltuna.

Kun kunta tai kuntayhtymä luovuttaa ylläpitojärjestelyjen yhteydessä kiinteistön yksityiselle yhteisölle tai säätiölle, on sen saamat arvonlisäveropalautukset vaadittu maksettaviksi arvonlisäverolain säännösten mukaisesti. Tämän velvoitteen on osaltaan katsottu muodostavan esteen ammattikorkeakouluverkon ja ammatillisen koulutuksen järjestäjäverkon tarkoituksenmukaiselle kokoamiselle ja kiinteistöjen siirtämiselle varsinaisille ylläpitäjille ja koulutuksen järjestäjille. Sen vuoksi valiokunta pitää ehdotettua säännöstä korotetusta yksikköhinnasta tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena ja puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä.

Yksityiskohtaiset perustelut

23 a §.

Valiokunta kiinnittää huomiota siihen, että ammattikorkeakoulujen yhdistämisessä voi ongelmaksi muodostua käyttöomaisuuden luovuttamisesta aiheutuva arvonlisäveroseuraamus. Valiokunta ehdottaa hallituksen esitykseen sisältyvää veroseuraamusten kompensaatiota laajennettavaksi siten, että se kattaa pykäläehdotusta laajemmin käyttöomaisuuden luovutukset. Laajennus kattaa olemassa olevan irtaimiston, joka on välttämätön koulutuksen järjestämiseksi. Tämän vuoksi valiokunta ehdottaa pykälän 2 momenttia muutettavaksi.

Lisäksi valiokunta on tehnyt 2 momentin viimeiseen virkkeeseen teknisluontoisen korjauksen.

Mahdollisten päällekkäisyyksien ehkäisemiseksi valiokunta ehdottaa 3 momenttia täsmennettäväksi oppilaitosmuotokohtaisten arvonlisävero-osuuksien laskemisessa yksikköhintojen laskentavuonna.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sivistysvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena, paitsi 23 a § muutettuna seuraavasti:

23 a §

Arvonlisäveron huomioon ottaminen yksityisen koulutuksen järjestäjän yksikköhinnoissa

(1 mom. kuten HE)

Yksityisen ammattikorkeakoulun ylläpitäjän ja yksityisen ammatillisen koulutuksen järjestäjän yksikköhintaa voidaan korottaa hakemuksesta kunnan tai kuntayhtymän tämän lain mukaiseen toimintaan yksityiselle yhteisölle tai säätiölle luovuttaman kiinteistön ja käyttöomaisuuden (poist.) osalta siten, että korotus kerrottuna rahoituksen määräämisessä käytettävällä opiskelijamäärällä vastaa enintään edellä mainittuun tarkoitukseen tapahtuvien (poist.) luovutusten johdosta suoritettavien arvonlisäverojen määrää.

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettua korotusta ei oteta huomioon vahvistettaessa 16 §:n 1 momentin mukaisia keskimääräisiä yksikköhintoja eikä määrättäessä yksikköhintoja mainitun pykälän 2 momentin mukaisesti. Edellä 2 momentissa tarkoitettua korotusta ei myöskään oteta huomioon kunnan rahoitusosuutta määrättäessä eikä 1 momentissa tarkoitettujen arvonlisäverojen osuutta laskettaessa.

_______________

Helsingissä 1 päivänä helmikuuta 2007

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Kaarina Dromberg /kok
 • jäs. Esko Ahonen /kesk
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Tuomo Hänninen /kesk
 • Tatja Karvonen /kesk
 • Rauno Kettunen /kesk
 • Minna Lintonen /sd
 • Kirsi Ojansuu /vihr
 • Seppo Särkiniemi /kesk
 • Marja Tiura /kok
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Raija Vahasalo /kok
 • Unto Valpas /vas

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Marjo Hakkila

​​​​