SIVISTYSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 3/2008 vp

SiVM 3/2008 vp - HE 76/2008 vp

Tarkistettu versio 2.1

Hallituksen esitys laiksi tekijänoikeuslain 26 a §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 10 päivänä kesäkuuta 2008 lähettänyt sivistysvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi tekijänoikeuslain 26 a §:n muuttamisesta (HE 76/2008 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa on ollut kuultavana

johtaja Jukka Liedes, opetusministeriö

HALLITUKSEN ESITYS

Hallituksen esitys

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tekijänoikeuslain valtuussäännöstä, joka koskee päätöksentekoa hyvitysmaksun piiriin kuuluvista laitteista ja maksun suuruudesta. Opetusministeriön asetuksen sijasta asiasta säädettäisiin valtioneuvoston asetuksella.

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2009.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Esitys liittyy marraskuussa 2007 hallituksen neuvotteluissaan tekemään päätökseen, jossa pidettiin tarpeellisena hyvitysmaksun määräämistä koskevan päätöksentekotason nostoa. Valiokunta pitää tärkeänä samassa yhteydessä tehtyä päätöstä, että tekijänoikeusasioiden hallinto edelleenkin pidetään opetusministeriössä. Näin ollen valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Valiokunta toteaa, että esitys koskee vain päätöksentekoa, eikä tässä yhteydessä oteta kantaa hyvitysmaksun suuruuteen tai laajuuteen.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sivistysvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2008

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Raija Vahasalo /kok
 • jäs. Outi Alanko-Kahiluoto /vihr
 • Timo Heinonen /kok
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Sanna Lauslahti /kok
 • Jukka Mäkelä /kok
 • Lauri Oinonen /kesk
 • Tuomo Puumala /kesk
 • Leena Rauhala /kd
 • Tommy Tabermann /sd
 • Pauliina Viitamies /sd
 • vjäs. Pertti Virtanen /ps

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Marjo  Hakkila