SIVISTYSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 3/2010 vp

SiVM 3/2010 vp - HE 28/2010 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi yliopistolain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 7 päivänä huhtikuuta 2010 lähettänyt sivistysvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi yliopistolain muuttamisesta (HE 28/2010 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

hallitusneuvos Eerikki Nurmi, opetusministeriö

Lisäksi kirjallisen lausunnon ovat antaneet

 • Helsingin yliopisto
 • Itä-Suomen yliopisto

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yliopistolakia siten, että Helsingin yliopistolle ja Itä-Suomen yliopistolle korvataan määrä, joka vastaa niiden apteekkien elinkeinotulosta maksamaa yhteisöveroa. Helsingin yliopistoon erillisenä yksikkönä kuuluvan Svenska social- och kommunalhögskolanin opiskelijoiden osalta ehdotetaan yliopistolakiin lisättäväksi säännös heidän oikeudestaan jatkaa opintoja Helsingin yliopistossa valtiotieteiden maisterin tutkintoa varten.

Hallituksen esitystä yliopistojen verotusta koskevaksi lainsäädännöksi käsitellessään eduskunta on lausumassaan edellyttänyt yliopistolain muuttamista siten, että Helsingin yliopistolle korvataan määrä, joka vastaa yliopiston apteekkiliikkeen harjoittamisesta saadun elinkeinotulon perusteella maksettua yhteisöveroa.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä elokuuta 2010.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esitys perustuu eduskunnan 15.12.2009 hyväksymään lausumaan, jossa eduskunta edellytti, että hallitus antaa vuoden 2010 maaliskuun loppuun mennessä eduskunnalle esityksen yliopistolain muuttamisesta siten, että Helsingin yliopistolle korvataan määrä, joka vastaa yliopiston apteekkiliikkeen harjoittamisesta saadun elinkeinotulon perusteella maksettua yhteisöveroa. Saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää ehdotusta tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena.

Hallitus ehdottaa lisäksi, että Svenska social- och kommunalhögskolan -yksikössä tutkintonsa suorittaneilla on oikeus jatkaa opintojaan Helsingin yliopistossa valtiotieteiden maisterin tutkintoa varten. Tämä ehdotus turvaa lain tasolla näiden opiskelijoiden opiskeluoikeuden.

Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sivistysvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 27 päivänä huhtikuuta 2010

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Raija Vahasalo /kok
 • vpj. Tuomo Hänninen /kesk
 • jäs. Outi Alanko-Kahiluoto /vihr
 • Paavo Arhinmäki /vas
 • Merikukka Forsius /kok
 • Timo Heinonen /kok
 • Sanna Lauslahti /kok
 • Jukka Mäkelä /kok (osittain)
 • Lauri Oinonen /kesk
 • Tuula Peltonen /sd
 • Leena Rauhala /kd
 • Mirja Vehkaperä /kesk
 • Pauliina Viitamies /sd

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Marjo  Hakkila

​​​​