SIVISTYSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 4/2001 vp

SiVM 4/2001 vp - HE 28/2001 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi opintotukilain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 17 päivänä huhtikuuta 2001 lähettänyt sivisvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi opintotukilain muuttamisesta (HE 28/2001 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

neuvotteleva virkamies Leena Koskinen, opetusministeriö

lakimies Jukka Laukkanen, Kansaneläkelaitos

sosiaalipoliittinen sihteeri Jukka Pajarinen, Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan opintotukilakia muutettavaksi siten, että laissa säädetyt markkamäärät muutettaisiin euroiksi ja senteiksi. Muutokset tehtäisiin käyttämällä vahvistettua muuntokerrointa. Muunnot suoritettaisiin pääsääntöisesti neuvoston asiaa koskevan asetuksen muunto- ja pyöristyssääntöjen mukaisesti sentin tarkkuudella. Sentin tarkkuudella säädettäisiin opintorahan, aikuisopintorahan sekä asumislisän määristä. Tarkoituksenmukaisuussyistä laissa säädetyt tulorajat pyöristettäisiin kuitenkin ylöspäin lähimpään täyteen euroon tai viiteen euroon taikka lähimpiin täysiin kymmeniin tai satoihin euroihin. Opintolainan valtiontakauksen määrät pyöristettäisiin myös ylöspäin kymmenen euron tarkkuudella.

Esitys on osa laajempaa kokonaisuutta, jossa eri hallinnonalojen toimeentuloturvaetuuksia koskevassa lainsäädännössä olevat markkamäärät muutetaan euroiksi, kun euro vuoden 2002 alussa otetaan yleisesti käyttöön Euroopan unionin talous- ja rahaliittoon kuuluvissa maissa myös käteisvaluuttana ja kansalliset valuutat poistetaan käytöstä.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Valiokunta toteaa, että hallituksen esittämä opintotukietuuksien muuttaminen euroiksi noudattaa   yleistä  linjaa, jolla   etuuksien markkamäärät muutetaan euroiksi ja senteiksi neuvoston asetuksessa (EY) n:o 2866/98 vahvistetun muuntokurssin mukaisesti.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sivistysvaliokunta kunnioittavasti ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 1 päivänä kesäkuuta 2001

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Kaarina Dromberg /kok
 • vpj. Jukka Gustafsson /sd
 • jäs. Tapio Karjalainen /sd
 • Tanja Karpela /kesk
 • Jyrki Katainen /kok
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Ossi Korteniemi /kesk
 • Irina Krohn /vihr
 • Markku Markkula /kok
 • Margareta Pietikäinen /r (osittain)
 • Osmo Puhakka /kesk
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Ilkka Taipale /sd
 • Irja Tulonen /kok
 • Pia Viitanen /sd

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Marjo Hakkila