SIVISTYSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 4/2003 vp

SiVM 4/2003 vp - HE 118/2003 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi Svenska Finlands folkting -nimisestä järjestöstä

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 4 päivänä marraskuuta 2003 lähettänyt sivistysvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi Svenska Finlands folkting -nimisestä järjestöstä (HE 118/2003 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

hallintojohtaja Håkan Mattlin, opetusministeriö

puheenjohtaja Henrik Lax ja pääsihteeri Erik Mickwitz, Svenska Finlands folkting

Lisäksi kirjallisen lausunnon on antanut

 • oikeusministeriö.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi Svenska Finlands folkting -nimistä järjestöä ja sen valtionavustusta koskeva lainsäädäntö. Folktingetin asema ja tehtävät säilyisivät pääosin nykyisellään. Folktingetin järjestysmuodon perusteista säädettäisiin kuitenkin nykyistä laajemmin laissa. Folktingetin valtionavustusta koskevia säännöksiä muutettaisiin niin, että avustuksen määrästä päätettäisiin vuosittain valtion talousarvion yhteydessä.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2004 alusta.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Yleisperustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä seuraavin huomautuksin ja muutosehdotuksin.

Valiokunta pitää tärkeänä, että Folktingetin toimintaan varataan vuosittain riittävät määrärahat valtion talousarvioon.

Yksityiskohtaiset perustelut

1 §. Tehtävät.

Valiokunta on täsmentänyt 2 momenttia vastaamaan paremmin Folktingetin tehtäviä.

3 §. Folktingetin kokoonpano ja toimikausi.

Lakiehdotuksen 3 §:ssä säädetään edustajien valinnasta. Valiokunta pitää erikoisena kahden erilaisen vaalitavan mahdollisuutta ehdotetulla tavalla.

4 §. Edustajien valinta.

Valiokunta ehdottaa 3 momentin täsmentämistä lisäämällä siihen viittaus Folktingetin sääntöihin. Lisäys ei sinänsä aiheuta asiallista muutosta Ahvenanmaalta valittavien edustajien valintatavan määräytymiseen.

6 §. Istunnossa päätettävät asiat.

Folktingetin hallituksen jäsenmäärä voi 7 §:n mukaan vaihdella viidestä viiteentoista. 6 §:ssä ei kuitenkaan mainita päätöstä hallituksen jäsenten lukumäärästä. Selvyyden vuoksi 6 §:n 2 kohtaan valiokunta ehdottaa täydennystä.

13 §. Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset.

Valiokunta on tehnyt 4 momenttiin teknisluonteisen täsmennyksen.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sivistysvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muutettuna seuraavasti:

Laki

Svenska Finlands folkting -nimisestä järjestöstä

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Tehtävät

(1 mom. kuten HE)

Folktingetin tulee toiminnassaan erityisesti seurata asian käsittelyä tuomioistuimessa ja muussa viranomaisessa koskevien kielellisten oikeuksien toteutumista.

(3 mom. kuten HE)

2 ja 3 §

(Kuten HE)

4 §

Edustajien valinta

(1 ja 2 mom. kuten HE)

Ahvenanmaan maakunnasta valittavien edustajien ja heidän varaedustajiensa valinnan toimittavat kuitenkin Ahvenanmaan maakuntapäivien jäsenet siten kuin Folktingetin säännöissä tarkemmin määrätään.

5 §

(Kuten HE)

6 §

Istunnossa päätettävät asiat

Istunnossa on päätettävä:

(1 kohta kuten HE)

2) hallituksen jäsenten lukumäärästä, hallituksen tai sen jäsenen taikka tilintarkastajan valitsemisesta tai erottamisesta;

(3 ja 4 kohta kuten HE)

7—12 §

(Kuten HE)

13 §

Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset

(1—3 mom. kuten HE)

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin. Ennen tässä laissa tarkoitettujen sääntöjen hyväksymistä noudatetaan soveltuvin osin tämän lain voimaan tullessa voimassa olevaa Folktingetin perussääntöä, vaalijärjestystä, työjärjestyksiä ja johtosääntöjä.

_______________

Helsingissä 28 päivänä marraskuuta 2003

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Kaarina Dromberg /kok
 • vpj. Sinikka Hurskainen /sd
 • jäs. Esko Ahonen /kesk
 • Tuomo Hänninen /kesk
 • Minna Lintonen /sd
 • Mikaela Nylander /r
 • Kirsi Ojansuu /vihr (osittain)
 • Seppo Särkiniemi /kesk
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Raija Vahasalo /kok
 • Unto Valpas /vas
 • vjäs. Lauri Oinonen /kesk
 • Minna Sirnö /vas

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Marjo  Hakkila

​​​​