SIVISTYSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 4/2007 vp

SiVM 4/2007 vp - HE 45/2007 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi teatteri- ja orkesterilain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 12 päivänä syyskuuta 2007 lähettänyt sivistysvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi teatteri- ja orkesterilain muuttamisesta (HE 45/2007 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

hallitusneuvos Tuula Lybeck ja ylitarkastaja Katri Santtila, opetusministeriö

lainsäädäntöneuvos Pekka Pulkkinen, oikeusministeriö

toiminnanjohtaja Aila Sauramo, Suomen Sinfoniaorkesterit ry

toimitusjohtaja Matti A. Holopainen, Suomen Teatterit ry

Kristian Smeds, Smeds Ensemble

Lisäksi kirjalliset lausunnot ovat antaneet

 • Tampereen Teatteri
 • Tanssin Tiedotuskeskus

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi teatteri- ja orkesterilakia. Laissa säädettäisiin teatteri- ja orkesteritoimintaan myönnettävän valtionosuuden tavoitteista. Lisäksi teatterin ja orkesterin valtionosuuden saamisen edellytyksiä tarkistettaisiin.

Laki on tarkoitettu tulevaksi voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana seuraavin huomautuksin.

Valiokunta pitää hyvänä teattereiden ja orkestereiden valtionosuusjärjestelmän selkeyttämistä. Valtionosuusarvioinnin käytäntöjen kirjaaminen lakiin lisää valtionosuusprosessin läpinäkyvyyttä. Tämä parantaa toimijoiden tasapuolista kohtelua ja edistää osaltaan laadun parantamista ja palveluiden saavutettavuutta. Toiminnan tarpeellisuutta harkittaessa valiokunta pitää tärkeänä alueellisen tasapuolisuuden turvaamista ja erityisesti toiminnan taiteellisia lähtökohtia.

Valiokunta yhtyy hallituksen esityksen perusteluissa todettuun siitä, että taiteella on itseisarvonsa ja tämän vuoksi teatteri- ja orkesterilaissa tarkoitetulla toiminnalla tulee olla taiteelliset lähtökohdat. Teatteri- ja orkesteritoiminta on tärkeää omaleimaisen kansallisen sekä alueellisen kulttuurin ja identiteetin vahvistamiseksi. Puheteatterin kulttuurisen merkityksen lisäksi valiokunta korostaa tanssi- ja säveltaiteen merkitystä kotimaisen ja kansainvälisen taiteen tuntemuksen edistäjinä.

Lakiehdotuksen 2 §:n 4 kohdan mukaan valtionosuuden saamisen edellytyksenä on, että teatterin ja orkesterin toiminnalle on taloudelliset edellytykset, mutta teatteria tai orkesteria ei kuitenkaan ylläpidetä taloudellisen voiton tavoittelemiseksi. Valiokunnan asiantuntijakuulemisessa on tuotu esiin ongelma, joka tällä hetkellä koskee erityisesti Tampereen Teatteria sitä ylläpitävän osakeyhtiön yhtiöjärjestysmääräysten vuoksi. Valiokunta hyväksyy kuitenkin hallituksen esityksen. Samalla valiokunta toivoo, että asiassa löytyy sellainen ratkaisu, että valtion tuki teatterin taiteelliseen toimintaan voi jatkua.

Valiokunta korostaa sitä, että lakiehdotus ei estä teattereiden ja orkestereiden rahoituspohjan laajentamista. Teattereiden ja orkestereiden tulee pyrkiä toiminnassaan kokonaistaloudellisesti kannattavaan toimintaan. Valtionosuusjärjestelmän piirissä olevien teattereiden ja orkestereiden mahdollinen tilikauden ylijäämä tulee käyttää taiteellisen toiminnan jatkamiseen ja kehittämiseen. Toiminnan tulee olla sekä hallinnollisesti että taloudellisesti järjestetty niin, että toiminta voi pohjautua pitkäjänteiseen suunnitteluun.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sivistysvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 16 päivänä lokakuuta 2007

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Raija Vahasalo /kok
 • vpj. Tuomo Hänninen /kesk
 • jäs. Claes Andersson /vas
 • Timo Heinonen /kok
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Sanna Lauslahti /kok (osittain)
 • Jukka Mäkelä /kok
 • Mikaela Nylander /r
 • Lauri Oinonen /kesk
 • Tuomo Puumala /kesk
 • Leena Rauhala /kd
 • Tommy Tabermann /sd
 • Jutta Urpilainen /sd (osittain)
 • Henna Virkkunen /kok

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

Valiokuntaneuvos Marjo Hakkila

​​​​