SIVISTYSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 4/2008 vp

SiVM 4/2008 vp - HE 117/2008 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi opintotukilain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 19 päivänä syyskuuta 2008 lähettänyt sivistysvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi opintotukilain muuttamisesta (HE 117/2008 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

neuvotteleva virkamies Leena Koskinen, opetusministeriö

lakimies Piritta Väinölä, Kansaneläkelaitos

Lisäksi kirjallisen lausunnon ovat antaneet

 • Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto - SAMOK ry
 • Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opintotukilakia. Asumislisän myöntämisessä ehdotetaan luovuttavaksi puolison tulojen huomioon ottamisesta.

Esitys liittyy valtion vuoden 2009 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2009.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä hyvänä. Puolison tulojen perusteella tehtävästä tarveharkinnasta luopuminen parantaa niiden vuokralla asuvien opiskelijoiden toimeentulon edellytyksiä, joiden asumislisän määrää on alennettu puolison tulojen perusteella. Lisäksi uusina asumislisän piiriin tulevat sellaiset vuokralla asuvat opiskelijat, jotka puolison tulojen vuoksi eivät ole aiemmin olleet oikeutettuja asumislisään. Lainmuutos selkeyttää opintotuen toimeenpanoa ja vähentää huomattavasti asumisjärjestelyjen selvittämisestä aiheutuvaa hallinnollista työtä. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sivistysvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 7 päivänä lokakuuta 2008

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Raija Vahasalo /kok
 • jäs. Outi Alanko-Kahiluoto /vihr
 • Timo Heinonen /kok
 • Sampsa Kataja /kok
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Sanna Lauslahti /kok
 • Jukka Mäkelä /kok
 • Mikaela Nylander /r
 • Lauri Oinonen /kesk
 • Tuomo Puumala /kesk
 • Leena Rauhala /kd
 • Tommy Tabermann /sd
 • Mirja Vehkaperä /kesk
 • Pauliina Viitamies /sd

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Marjo  Hakkila

​​​​