SIVISTYSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 4/2014 vp

SiVM 4/2014 vp - HE 57/2014 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys eduskunnalle yhteistyöstä ulkomaanopetuksen alalla Suomen ja Ruotsin välillä tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 13 päivänä toukokuuta 2014 lähettänyt sivistysvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen eduskunnalle yhteistyöstä ulkomaanopetuksen alalla Suomen ja Ruotsin välillä tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 57/2014 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

ylitarkastaja Anna Mikander, opetus- ja kulttuuriministeriö

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi yhteistyöstä ulkomaanopetuksen alalla Suomen ja Ruotsin välillä Tukholmassa helmikuussa 2014 allekirjoitetun sopimuksen. Sopimuksella mahdollistettaisiin sopimusvaltioiden lasten osallistuminen toisen sopimusvaltion ylläpitämään opetukseen ulkomailla ja määrätään tästä aiheutuvien kustannusten jako. Aiempi vastaava sopimus vuodelta 1996 lakkaa olemasta voimassa heinäkuussa 2014. Uudessa sopimuksessa on otettu huomioon Suomen lainsäädännössä tehdyt lähinnä säädöstekniset muutokset. Sisällöllisesti sopimus on aiemman sopimuksen kaltainen.

Esitykseen sisältyy lakiehdotus sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Sopimus tulee voimaan 30 päivän kuluttua siitä päivästä, jolloin molemmat sopimusvaltiot ovat ilmoittaneet, että sopimuksen voimaansaattamisen edellyttämät toimenpiteet on suoritettu. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan samana ajankohtana, kuin sopimus tulee voimaan. Sopimusta sovellettaisiin lukuvuodesta 2014—2015 alkaen.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Suomen ja Ruotsin välisen ulkomaanopetusta koskevan sopimuksen uusiminen on tullut tarpeelliseksi Suomen lainsäädäntöön tehtyjen, erityisesti rahoitusperustaa koskevien muutosten johdosta. Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta puoltaa hallituksen esityksen hyväksymistä.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sivistysvaliokunta ehdottaa,

että eduskunta hyväksyy hallituksen esityksessä tarkoitetun sopimuksen ja

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 20 päivänä toukokuuta 2014

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Raija Vahasalo /kok
 • vpj. Inkeri Kerola /kesk
 • jäs. Outi Alanko-Kahiluoto /vihr
 • Ritva Elomaa /ps
 • Eeva-Johanna Eloranta /sd
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Pauli Kiuru /kok
 • Kimmo Kivelä /ps
 • Sanna Lauslahti /kok
 • Silvia Modig /vas
 • Mika Niikko /ps
 • Mikaela Nylander /r
 • Tuula Peltonen /sd
 • Pauliina Viitamies /sd

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Marjo  Hakkila