SIVISTYSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 6/2003 vp

SiVM 6/2003 vp - HE 120/2003 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi arkistolain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 4 päivänä marraskuuta 2003 lähettänyt sivistysvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi arkistolain muuttamisesta (HE 120/2003 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

korkeakouluneuvos Juhani Hakkarainen, opetusministeriö

pääjohtaja Jussi Nuorteva, hallintojohtaja Anitta Hämäläinen ja pääluottamusmies Tuula Partanen, Kansallisarkisto

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan arkistolakia muutettavaksi siten, että siihen lisätään perussäännökset arkistolaitoksen johtamisesta sekä ratkaisuvallan käyttämisestä laitoksessa. Esityksen seurauksena arkistolaitoksen johtokunta lakkautetaan, minkä jälkeen laitoksen toimintaa johtaisivat ja ylintä päätösvaltaa käyttäisivät laitoksen päällikköinä toimivat virkamiehet. Esitykseen sisältyy myös teknisluontoinen muutos, joka koskee maakunta-arkistojen piirijaosta päätettäessä noudatettavaa menettelyä.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2004.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana seuraavin huomautuksin.

Tulosbudjetoinnissa ja -ohjauksessa virkamiesjohdolla on keskeinen asema. Opetusministeriö tekee tulossopimuksen arkistolaitoksen virkamiesjohdon kanssa, jolloin viraston päälliköllä on tulosvastuu. Johtokunta on nykyisin kuitenkin arkistolaitoksen ylin päättävä elin, jonka tehtävänä on ohjata ja valvoa laitoksen toimintaa, päättää toiminnan suuntaviivoista sekä toiminta- ja taloussuunnitelmasta ja talousarvioehdotuksesta. Näin ollen valta arkistolaitoksen toimintapolitiikasta on periaatteessa johtokunnalla, mutta vastuu toiminnasta virkamiesjohdolla. Valiokunnan mielestä johtokunnan lakkauttaminen selkeyttää arkistolaitoksen toiminnan johtamista samoin kuin ministeriön ohjauksen ja valvonnan välittymistä.

Tarkoitus on, että arkistolaitokseen perustetaan strategista suunnittelua tukeva neuvottelukunta, joka käsittelee arkistolaitoksen kehittämissuuntia ja toimintalinjojen suunnittelua sekä edistää arkistolaitoksen ja sen sidosryhmien välistä yhteistyötä. Neuvottelukunnassa sidosryhmien edustautuminen voi olla selvästi laajempaa kuin nykyisessä suppeassa johtokunnassa. Neuvottelukunnan avulla arkistolaitoksen virkamiesjohdolle tulee tieto sidosryhmien näkemyksistä laitoksen toimintaa kehitettäessä. Valiokunta pitää tärkeänä, että neuvottelukunnassa on myös laitoksen henkilöstön edustus.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sivistysvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2003

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Kaarina Dromberg /kok
 • vpj. Sinikka Hurskainen /sd
 • jäs. Esko Ahonen /kesk
 • Tuomo Hänninen /kesk
 • Jyrki Katainen /kok
 • Rauno Kettunen /kesk
 • Minna Lintonen /sd
 • Mikaela Nylander /r
 • Kirsi Ojansuu /vihr
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Marja Tiura /kok
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Raija Vahasalo /kok
 • Unto Valpas /vas
 • vjäs. Minna Sirnö /vas

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Marjo Hakkila