SIVISTYSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 7/2001 vp

SiVM 7/2001 vp - HE 121/2001 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laeiksi Suomenlinnan hoitokunnasta annetun lain 3 §:n ja museovirastosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 14 päivänä syyskuuta 2001 lähettänyt sivistysvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laeiksi Suomenlinnan hoitokunnasta annetun lain 3 §:n ja museovirastosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta (HE 121/2001 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

hallitusneuvos Erkki Norbäck, opetusministeriö

hallintojohtaja Heikki Halttunen, Museovirasto

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Suomenlinnan hoitokunnasta annettua lakia ja museovirastosta annettua lakia.

Suomenlinnan hoitokunnasta annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi niin, että hoitokunnan hallinnassa olevien asuinhuoneistojen ja toimitilojen liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavia vuokria voidaan valtion maksuperustelaista poiketen kulttuuripoliittisista syistä alentaa siten, että ne vastaavat saarella vallitsevaa käypää hintatasoa. Muutoksella mahdollistetaan kulttuurihistoriallisesti arvokkaissa rakennuksissa sijaitsevien asuntojen ja toimitilojen vuokraaminen ulkopuoliseen käyttöön niin, että vuokrien määräämisessä ei kaikilta osin noudateta liiketaloudellista hinnoittelua.

Museovirastosta annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi niin, että valtion maksuperustelaista voidaan poiketa määrättäessä pääsymaksuja museoviraston alaisissa museoissa ja niiden järjestämissä näyttelyissä ja esittelyissä silloin, kun tämä on opetuksen, tieteen tai muuten yleisen edun kannalta tarkoituksenmukaista. Lisäksi lakia ehdotetaan muutettavaksi niin, että valtion maksuperustelaista poiketen museoviraston hallinnassa olevien rakennusten ja muiden tilojen vuokria voidaan kulttuuripoliittisista syistä alentaa siten, että vuokrat vastaavat kulloinkin käypää hintatasoa, tai kun sitä on pidettävä valtion edun mukaisena, vuokra voi olla käypää alempi tai sen perimisestä voidaan luopua. Muutos mahdollistaa kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten luovuttamisen ulkopuoliseen käyttöön niin, että vuokrien määräämisessä ei kaikilta osin noudateta liiketaloudellista hinnoittelua.

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan vuoden 2002 alusta.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotusten hyväksymistä muuttamattomina.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sivistysvaliokunta kunnioittavasti ehdottaa,

että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Helsingissä 12 päivänä lokakuuta 2001

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Kaarina Dromberg /kok
 • vpj. Jukka Gustafsson /sd
 • jäs. Tapio Karjalainen /sd
 • Tanja Karpela /kesk
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Irina Krohn /vihr
 • Osmo Puhakka /kesk
 • Leena Rauhala /kd
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Ilkka Taipale /sd
 • Unto Valpas /vas
 • Pia Viitanen /sd
 • vjäs. Leena-Kaisa Harkimo /kok

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Marjo Hakkila