SIVISTYSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 7/2005 vp

SiVM 7/2005 vp - HE 29/2004 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys WIPOn tekijänoikeussopimuksen ja WIPOn esitys- ja äänitesopimuksen hyväksymisestä sekä laeiksi sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 23 päivänä maaliskuuta 2004 lähettänyt sivistysvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen WIPOn tekijänoikeussopimuksen ja WIPOn esitys- ja äänitesopimuksen hyväksymisestä sekä laeiksi sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 29/2004 vp).

Lausunnot

Eduskunnan päätöksen mukaisesti perustuslakivaliokunta ja lakivaliokunta ovat antaneet asiasta lausunnot (PeVL 6/2005 vp ja LaVL 5/2005 vp), jotka on otettu tämän mietinnön liitteiksi.

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

johtaja Jukka Liedes, hallitusneuvos Jorma Waldén ja tekijänoikeustoimikunnan päätoiminen sihteeri Anna Vuopala, opetusministeriö

viestintäneuvos Ismo Kosonen, liikenne- ja viestintäministeriö

kirkkoneuvos Matti Halttunen, Kirkkohallitus

ylitarkastaja Anssi Kartila, Tullihallitus

pääsihteeri Jarmo Malkavaara, taiteen keskustoimikunta

ylikirjastonhoitaja Kai Ekholm, Helsingin yliopiston kirjasto

lakimies Anita Prusila, Sibelius-Akatemia

varatuomari, pääsihteeri Marja-Leena Mansala, IPR University Center

tekijänoikeusasiamies Viveca Still, TKK-Innovaatiokeskus

professori Jukka Kemppinen, Tietotekniikan tutkimuslaitos HIIT

lakiasiain päällikkö Kirsi-Marja Okkonen, Yleisradio Oy

päälakimies Eero Mörä, Alma Media Oyj, edustaen MTV Oy:tä

asianajaja Mari Lampenius, Asianajotoimisto Susiluoto Oy

lakimies Tiina Ryhänen, Elisa Oyj

kustantaja Nina Karjalainen, Kustannusosakeyhtiö Nemo

teollisoikeusjohtaja Ilkka Rahnasto, Nokia

johtaja Kerstin Rinne, SanomaWSOY Oyj

päälakimies Pia Huhdanmäki, Swelcom Oy, edustaen Oy Ruutunelonen Ab:tä

kehitysjohtaja Marja-Liisa Virtanen, TeliaSonera

erikoistutkija Raija Majamaa, Arkistoyhdistys

Elokuvatuottaja Lasse Saarinen, Av-tuottajien tekijänoikeusyhdistys Tuotos ry

puheenjohtaja Ville Oksanen, Electronic Frontier Finland - EFFI ry

puheenjohtaja Risto Ryti ja apulaisjohtaja Lauri Kaira, Gramex ry

toimitusjohtaja Pekka Rislakki ja johtaja Jukka-Pekka Timonen, Kopiosto ry

toimitusjohtaja Ritva Hanski-Pitkäkoski, Mainostajien Liitto

toimitusjohtaja Sinikka Virkkunen, Markkinointiviestinnän Toimistojen Liitto MTL

lakimies Eero Vartio, Näkövammaisten Keskusliitto ry

toiminnanjohtaja Marit Hohtokari, Suomen Audiovisuaalisen Alan Tuottajat SATU ry

toiminnanjohtaja Tommi Saarikivi, Suomen Elokuvaohjaajaliitto SELO ry

puheenjohtaja Leif Lindblad, Suomen elokuvatoimistojen liitto ry

pk-asiamies Juhani Hopsu, Suomen Hotelli- ja Ravintolaliitto SHR

työehtoasiamies Lauri Kerosuo, Suomen Journalistiliitto - Finlands Journalistförbund ry

toimitusjohtaja Jyrki Ojala, Suomen Kaapelitelevisioliitto ry

toiminnanjohtaja Päivi Liedes, Suomen Kirjailijaliitto ry

kirjastoalan tekijänoikeustyöryhmän sihteeri Heikki Poroila, Suomen kirjastoseura

puheenjohtaja Jorma Hannikainen, Suomen Kirkkomusiikin säveltäjät ry

puheenjohtaja Ari Penttilä, Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto ry

pääsihteeri Anja-Tuulikki Huovinen, Suomen museoliitto ry

lakimies Lottaliina Lehtinen, Suomen Muusikkojen Liitto ry

toiminnanjohtaja Pirjo Westman, Suomen Näytelmäkirjailijaliitto ry

lakimies Elina Mäntylä, Suomen Näyttelijäliitto ry

puheenjohtaja Vesa Artman, Suomen peliohjelmisto- ja multimediatallenneyhdistys Figma ry

puheenjohtaja Mikko Heiniö, Suomen Säveltäjät ry

puheenjohtaja Pirjo Hiidenmaa, Suomen tietokirjailijat ry

lainopillinen asiamies Riikka Tähtivuori, Suomen Yrittäjät

toiminnanjohtaja Arto Alaspää, Suomen Ääni- ja kuvatallennetuottajat ÄKT ry

toimitusjohtaja Katri Sipilä ja lakiasiainjohtaja Satu Kangas, Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto ry

puheenjohtaja Jani Uhlenius, Säveltäjät ja Sanoittajat ELVIS ry

toiminnanjohtaja Raimo Söder, Teatteri- ja Mediatyöntekijät ry

puheenjohtaja Reijo Svento, tekijänoikeuden käyttäjien neuvottelukunta

varatuomari Antti Kotilainen ja Internet-tarkastaja, OTK Ilkka Vuorenmaa, Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus

lakiasioiden päällikkö Tytti Peltonen, Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto FiCom ry

johtaja Valtteri Niiranen, Viestinnän Keskusliitto

toiminnanjohtaja Maria Rehbinder, Visuaalisen alan taiteilijoiden tekijänoikeusyhdistys Kuvasto ry

OTT Rainer Oesch

Lisäksi kirjallisen lausunnon valiokunnalle on toimittanut

 • toimitusjohtaja Pentti Karhu, Elektroniikan Tukkukauppiaat ry.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi 20 päivänä joulukuuta 1996 tehdyn WIPOn tekijänoikeussopimuksen sekä 20 päivänä joulukuuta 1996 tehdyn WIPOn esitys- ja äänitesopimuksen sekä lait sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta.

WIPOn tekijänoikeussopimus täydentää alunperin vuonna 1886 tehtyä kirjallisten ja taiteellisten teosten suojaamista koskevaa Bernin yleissopimusta muun muassa takaamalla maailmanlaajuisesti kirjallisten ja taiteellisten teosten tekijöille uusia oikeuksia sekä parantamalla tekijöillä aiemmin olleiden oikeuksien tehokasta käyttämistä.

WIPOn esitys- ja äänitesopimuksella parannetaan esittävien taiteilijoiden ja äänitetuottajien oikeuksien maailmanlaajuista (kansainvälistä) suojaa muun muassa takaamalla uusia oikeuksia sekä parantamalla esittävillä taiteilijoilla ja äänitetuottajilla aiemmin olleiden oikeuksien tehokasta käyttämistä.

Sopimuksilla mukautetaan tekijänoikeuden alan kansainvälistä sopimusjärjestelmää digitaalitekniikkaan ja tietoverkkoihin liittyviin erityiskysymyksiin. Sopimuksissa on erityisesti otettu huomioon tieto- ja viestintätekniikoiden kehityksen ja yhdentymisen vaikutukset kirjallisten ja taiteellisten teosten luomiseen ja käyttämiseen sekä esitysten ja äänitteiden tuottamiseen ja käyttämiseen.

Sopimuksilla saatetaan tekijänoikeuksien sekä esittävien taiteilijoiden ja äänitetuottajien oikeuksien kansainvälinen suoja vastaamaan sellaista oikeuksien tasoa, josta vallitsee kansainvälinen yksimielisyys.

WIPOn tekijänoikeussopimus on tullut voimaan 6 päivänä maaliskuuta 2002 ja WIPOn esitys- ja äänitesopimus on tullut voimaan 20 päivänä toukokuuta 2002. Sopimuspuolen osalta, joka liittyy sopimuksiin niiden voimaantulon jälkeen, sopimukset tulevat voimaan kolmen kuukauden kuluttua siitä päivästä, jona ratifioimis- tai liittymisasiakirjat on talletettu WIPOn pääjohtajan haltuun.

Suomen osalta sopimusten ja lakien voimaantulosta säädetään tasavallan presidentin asetuksella.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa esityksen hyväksymistä seuraavin huomautuksin ja muutosehdotuksin.

Eduskunta hyväksyy perustuslain 94 §:n 1 momentin mukaan muun ohella sellaiset valtiosopimukset ja muut kansainväliset velvoitteet, jotka sisältävät lainsäädännön alaan kuuluvia määräyksiä. Perustuslakivaliokunnan lausunnon (PeVL 6/2005 vp) mukaan on selvää, että käsiteltävänä olevat sopimukset sisältävät lainsäädännön alaan kuuluvia määräyksiä ja että eduskunnan suostumus sopimuksille on siten tarpeen.

Euroopan yhteisö on osallistunut sopimusneuvotteluihin ja voi kummassakin sopimuksessa olevan nimenomaisen määräyksen mukaan liittyä sopimusosapuoleksi. Hallituksen esityksen perusteluista ilmenee, että merkittävä osa sopimusten määräyksistä kuuluu yhteisölainsäädännön alaan. Eduskunta hyväksyy vakiintuneen käytännön mukaan tällaisen ns. sekasopimuksen vain siltä osin kuin se kuuluu Suomen toimivaltaan.

Viitaten aikaisempaan kantaansa perustuslakivaliokunta pitää tärkeänä, että Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välinen toimivallan jakautuminen otetaan huomioon eduskunnan hyväksymispäätöksissä.

Tekijänoikeuslainsäädännön alalla toimivalta jakaantuu Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välillä. Näin on myös nyt esillä olevien sopimusten osalta. Pääosa samanaikaisesti toisessa hallituksen esityksessä esillä olevan tietoyhteiskunnan tekijänoikeusdirektiivin sisällöstä pohjautuu puheena oleviin WIPO-sopimuksiin. Yhteisön toimivalta suhteessa jäsenvaltioihin on direktiivin myötä merkittävästi laajentunut.

Jäsenvaltioiden yksinomaisen toimivallan piiriin kuuluvat edelleen WIPOn esitys- ja äänitesopimuksen esittäjien moraalisia oikeuksia koskevan 5 artiklan määräykset. Jäsenvaltioiden yksinomaisen toimivallan piiriin kuuluvat myös määräykset sopimusten mukaisten oikeuksien täytäntöönpanosta sekä tehokkaista oikeuskeinoista sopimusmääräysten mukaisesti säädettyjen kansallisten säännösten rikkomisesta.

Muilta osin WIPO-sopimusten kattamat asiat kuuluvat Euroopan yhteisön toimivaltaan.

Perustuslakivaliokunnan lausuntoon viitaten valiokunta ehdottaa täsmennystä sopimusponteen.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sivistysvaliokunta ehdottaa,

että eduskunta hyväksyy Genevessä 20 päivänä joulukuuta 1996 tehdyn WIPOn tekijänoikeussopimuksen ja Genevessä 20 päivänä joulukuuta 1996 tehdyn WIPOn esitys- ja äänitesopimuksen siltä osin kuin niiden määräykset kuuluvat Suomen toimivaltaan ja

että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Helsingissä 16 päivänä kesäkuuta 2005

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Kaarina Dromberg /kok
 • vpj. Säde Tahvanainen /sd
 • jäs. Esko Ahonen /kesk
 • Hanna-Leena Hemming /kok
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Tatja Karvonen /kesk
 • Rauno Kettunen /kesk
 • Minna Lintonen /sd
 • Mikaela Nylander /r
 • Kirsi Ojansuu /vihr
 • Seppo Särkiniemi /kesk
 • Ilkka Taipale /sd
 • Marja Tiura /kok
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Raija Vahasalo /kok

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Marjo Hakkila