SIVISTYSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 7/2006 vp

SiVM 7/2006 vp - HE 104/2006 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi Tieteellisten seurain valtuuskunnasta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 7 päivänä syyskuuta 2006 lähettänyt sivistysvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi Tieteellisten seurain valtuuskunnasta (HE 104/2006 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

korkeakouluneuvos Juhani Hakkarainen, opetusministeriö

puheenjohtaja Ilkka Niiniluoto, Tieteellisten seurain valtuuskunta

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki Tieteellisten seurain valtuuskunnasta. Lailla ehdotetaan järjestettäväksi tieteellisten seurojen yhteiselimenä toimivan Tieteellisten seurain valtuuskunnan asema ja tehtävä niin, että ne olisivat myös uudessa perustuslaissa edellytetyllä tasolla ja että valtuuskunnan oikeushenkilöasema olisi selkeä. Valtuuskunnasta tulisi julkisoikeudellinen yhteistö, jonka toimintaan kuitenkin suurelta osin sovellettaisiin yhdistyslain säännöksiä. Valtuuskunnan tehtävät säilyisivät ennallaan.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2007 alusta.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Tieteelliset seurat ovat perinteisesti olleet keskeisiä tieteellisen kirjallisuuden ja aikakauslehtien julkaisijoita. Tutkimustulosten julkaiseminen ja tieteellinen julkaisutoiminta ovat kiinteä osa tutkimusprosessia. Sen vuoksi tieteellisten yhteisöjen julkaisutoimintaa voidaan pitää elimellisenä osana julkisen vallan ylläpitämää tutkimusjärjestelmää. Merkittävä julkinen tehtävä Tieteellisten seurain valtuuskunnalla on myös tieteellisen kirjallisuuden vaihtokeskuksen ylläpito. Sen toiminta perustuu julkaisujen kansainvälistä vaihtoa koskevaan UNESCOn yleissopimukseen vuodelta 1958, johon Suomi on liittynyt vuonna 1967. Ottaen huomioon valtuuskunnan toimintaan liittyvien julkisoikeudellisten piirteiden ja valtuuskunnan historiallisen taustan valiokunta pitää valtuuskunnan oikeudellisen aseman järjestämistä lainsäädännöllä tarpeellisena.

Valiokunta korostaa sitä, että tieteestä tiedottaminen ja tieteen kansanomaistaminen ovat keskeisiä tavoitteita myös julkisessa tiedepolitiikassa. Siinä tutkijoiden muotostamilla tieteellisillä yhteisöillä on ollut pitkään tärkeä rooli, mikä ilmenee myös Tieteellisten seurain valtuuskunnan toiminnassa muun muassa Tieteen päivien järjestäjänä.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sivistysvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2006

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Kaarina Dromberg /kok
 • vpj. Säde Tahvanainen /sd
 • jäs. Esko Ahonen /kesk
 • Hanna-Leena Hemming /kok
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Tuomo Hänninen /kesk
 • Rauno Kettunen /kesk
 • Minna Lintonen /sd
 • Kirsi Ojansuu /vihr
 • Seppo Särkiniemi /kesk
 • Ilkka Taipale /sd
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Raija Vahasalo /kok
 • Unto Valpas /vas

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

Valiokuntaneuvos Marjo Hakkila

​​​​