SIVISTYSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 7/2007 vp

SiVM 7/2007 vp - HE 65/2007 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi taiteen edistämisen järjestelystä annetun lain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 21 päivänä syyskuuta 2007 lähettänyt sivistysvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi taiteen edistämisen järjestelystä annetun lain muuttamisesta (HE 65/2007 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

hallitusneuvos Tuula Lybeck, opetusministeriö

pääsihteeri Saara Tiuraniemi, Hämeen taidetoimikunta

puheenjohtaja Hannu Saha, taiteen keskustoimikunta

Lisäksi kirjallisen lausunnon on antanut

 • Etelä-Suomen lääninhallitus.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi taiteen edistämisen järjestelystä annettua lakia. Alueellisten taidetoimikuntien hallintohenkilöstö siirrettäisiin sisäasiainministeriön toimialalta opetusministeriön toimialalle. Nykyinen alueellisten taidetoimikuntien lääninhallituksiin palvelussuhteessa oleva henkilöstö siirtyisi suoraan lain nojalla taiteen keskustoimikunnan henkilöstöksi.

Esitys liittyy valtion vuoden 2008 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana seuraavin huomautuksin.

Hallituksen esityksellä toteutetaan pääministeri Matti Vanhasen II hallituksen ohjelman lupaus siitä, että alueellisten taidetoimikuntien sihteeristö siirretään sisäasiainministeriön toimialalta opetusministeriön toimialalle. Muutos lisää taidetoimikuntalaitoksen yhtenäisyyttä, kun alueelliset taidetoimikunnat jatkossa ovat sekä toiminnallisesti että hallinnollisesti opetusministeriön hallinnonalalla. Muutos vahvistaa myös kokonaisvaltaista taidepoliittista strategiatyötä ja helpottaa yhteisten tavoitteiden ja painopisteiden asettamista. Järjestelmän yhtenäisyys nähdään siten myönteisenä taiteen kentällä.

Valiokunta kiinnittää huomiota siihen, että alueellisilla taidetoimikunnilla on itsenäinen päätösvalta käyttää opetusministeriön niille osoittamat taiteenedistämisvarat työskentely- ja kohdeapurahoihin, yhteisöjen valtionavustuksiin, läänintaiteilijoiden palkkaamiseen sekä omiin tai yhteistyössä toteutettuihin taiteenedistämishankkeisiin. Tämä mahdollistaa alueiden erityispiirteiden huomioonottamisen. Valiokunta pitää tärkeänä, että myös jatkossa alueiden monimuotoisuus voi säilyä.

Yhtenäinen taidehallintojärjestelmä ja uusi lainsäädäntö antaa uusia mahdollisuuksia tehdä merkittäviä avauksia taiteen edistämisessä koko valtakunnan alueella. Valiokunta huomauttaa, että valtion talousarviosta rahoitettavan taiteen harkinnanvaraisen tuen vähäisyys näkyy mm. taiteilija-apurahojen ja avustusten pienenä määränä, mikä koetaan ongelmana koko taidetoimikuntalaitoksessa.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sivistysvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 26 päivänä lokakuuta 2007

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Raija Vahasalo /kok
 • vpj. Tuomo Hänninen /kesk
 • jäs. Timo Heinonen /kok
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Sanna Lauslahti /kok
 • Jukka Mäkelä /kok
 • Mikaela Nylander /r
 • Lauri Oinonen /kesk
 • Tuula Peltonen /sd
 • Tuomo Puumala /kesk
 • Leena Rauhala /kd
 • Tommy Tabermann /sd
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Mirja Vehkaperä /kesk
 • Henna Virkkunen /kok (osittain)

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Marjo  Hakkila