SIVISTYSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 7/2008 vp

SiVM 7/2008 vp - HE 161/2008 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi eräistä henkilöstön asemaa koskevista eläkejärjestelyistä valtion ammatillisten erityisoppilaitosten ylläpidon siirtyessä valtiolta yksityiselle yhteisölle ja säätiöille

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 15 päivänä lokakuuta 2008 lähettänyt sivistysvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi eräistä henkilöstön asemaa koskevista eläkejärjestelyistä valtion ammatillisten erityisoppilaitosten ylläpidon siirtyessä valtiolta yksityiselle yhteisölle ja säätiöille (HE 161/2008 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

hallitusneuvos Kaija Suorsa-Aarnio, opetusministeriö

työmarkkinalakimies Marja Isomäki, valtiovarainministeriö

henkilöstöjohtaja Petri Heikkilä, Opetushallitus

lakimies Riikka Tella, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry

työmarkkina-asiamies Kai Kullaa, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry

neuvottelupäällikkö Seppo Väänänen, Palkansaajajärjestö Pardia ry

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki eräistä henkilöstön asemaa koskevista eläkejärjestelyistä valtion ammatillisten erityisoppilaitosten ylläpidon siirtyessä valtiolta yksityisille yhteisöille tai säätiöille. Esityksen mukaan valtion ammatillisten erityisoppilaitosten ylläpidon siirtyessä 1 päivästä tammikuuta 2009 lukien yksityiselle yhteisölle ja säätiöille, niiden palveluksessa siirtohetkellä olevat ennen vuotta 1980 syntyneet henkilöt pysyvät valtion eläkejärjestelmän piirissä niin kauan kuin he ovat työsuhteessa johonkin edellä tarkoitettuun vastaanottavaan koulutuksen järjestäjäorganisaatioon. Muu henkilöstö siirtyy työntekijän eläkelain piiriin.

Uudet työsuhteet henkilön syntymävuodesta riippumatta tulevat työntekijän eläkelain piiriin. Jos uusi työntekijä tullessaan on tai on ollut kuluvan tai sitä edeltävän kalenterivuoden aikana valtion eläkejärjestelmän piirissä ja on syntynyt ennen vuotta 1980, hän pysyy valtion eläkejärjestelmän piirissä niin kauan kuin hän on työsuhteessa johonkin edellä tarkoitettuun koulutuksen järjestäjäorganisaatioon.

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun se on hyväksytty ja vahvistettu, viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2009.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Yleisperustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena. Erillislain säätäminen on tarkoituksenmukainen tapa turvata henkilöstön eläkkeet siirrettäessä valtion ammatillisia erityisoppilaitoksia yksityisten koulutuksenjärjestäjien ylläpidettäviksi. Esitys myös vastaa sitä, mitä muissa vastaavissa muutostilanteissa on säädetty. Näin ollen valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä.

Valiokunta huomauttaa, että hallituksen esityksen perustelujen 3. luvun viimeinen kappale on epäselvä ja sen voi ymmärtää niin, että jos palvelus päättyy ennenaikaisesti, koko ajanjaksoon ei sovellettaisi valtion eläkelakia. Valiokunta toteaa, että tämä ei ole tarkoitus eikä itse säännöksissä näin myöskään ehdoteta.

Yksityiskohtaiset perustelut

1 §.

Valiokunta on korjannut 4 momentin mukaan sovellettavan lain nimikkeen.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sivistysvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 1 § muutettuna seuraavasti:

1 §

(1—3 mom. kuten HE)

Henkilöön, joka tulee vastaanottavan koulutuksen järjestäjän palvelukseen tämän lain voimaantulon jälkeen ja joka ei täytä molempia 3 momentissa tarkoitettuja ehtoja, sovelletaan työntekijän eläkelakia.

_______________

Helsingissä 12 päivänä marraskuuta 2008

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Raija Vahasalo /kok
 • vpj. Tuomo Hänninen /kesk
 • jäs. Outi Alanko-Kahiluoto /vihr
 • Timo Heinonen /kok
 • Sampsa Kataja /kok
 • Sanna Lauslahti /kok
 • Jukka Mäkelä /kok
 • Mikaela Nylander /r
 • Tuula Peltonen /sd
 • Tuomo Puumala /kesk
 • Tommy Tabermann /sd
 • Mirja Vehkaperä /kesk
 • Pauliina Viitamies /sd

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Marjo  Hakkila