SIVISTYSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 8/2004 vp

SiVM 8/2004 vp - HE 97/2004 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain 3 §:n 2 momentin ja 5 §:n 1 momentin muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 25 päivänä toukokuuta 2004 lähettänyt sivistysvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain 3 §:n 2 momentin ja 5 §:n 1 momentin muuttamisesta (HE 97/2004 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

neuvotteleva virkamies Leena Koskinen, opetusministeriö

lakimies Jukka Laukkanen, Kansaneläkelaitos

puheenjohtaja Petja Orre, Suomen Lukiolaisten Liitto ry

edunvalvontasihteeri Miia Veijonen, Suomen Ammattiin Opiskelevien Keskusliitto SAKKI ry

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain koulumatkatuen myöntämisen edellytyksiä ja koulumatkatuen määrää koskevia säännöksiä. Euromäärää, jonka ylittävät kustannukset korvattaisiin koulumatkatukena, ja pienimmän maksettavan etuuden määrää ehdotetaan korotettavaksi kustannusten nousun perusteella. Opiskelijan saama tuki säilyisi ennallaan. Muutoksen tarkoituksena on, että koulumatkatuen piiriin ei tulisi sellaisia opiskelijaryhmiä, jotka eivät aikaisemmin ole olleet etuuteen oikeutettuja.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä elokuuta 2004.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Ehdotuksella on tarkoitus säilyttää koulumatkatuen piirissä samat opiskelijaryhmät kuin tälläkin hetkellä. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana seuraavin huomautuksin.

Valiokunnan asiantuntijakuulemisessa on ilmennyt, että ehdotetulla muutoksella saattaa olla yksittäistapauksissa koulumatkatukea heikentävä vaikutus. Toisaalta valiokunta pitää hyvänä, että opiskelijan maksama osuus koulumatkakustannuksista säilyy entisellään. Valiokunta katsoo, että lainmuutoksen vaikutuksia tulee seurata, ja ehdottaa tätä koskevaa lausumaa (Valiokunnan lausumaehdotus).

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sivistysvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja

että hyväksytään yksi lausuma (Valiokunnan lausumaehdotus).

Valiokunnan lausumaehdotus

Eduskunta edellyttää, että opetusministeriö ja Kansaneläkelaitos seuraavat koulumatkatukeen tehdyn muutoksen vaikutuksia ja että tarvittaessa eduskunnalle annetaan korjaava esitys epäkohtien poistamiseksi.

Helsingissä 4 päivänä kesäkuuta 2004

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Kaarina Dromberg /kok
 • vpj. Säde Tahvanainen /sd
 • jäs. Esko Ahonen /kesk
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Tuomo Hänninen /kesk
 • Rauno Kettunen /kesk
 • Minna Lintonen /sd
 • Mikaela Nylander /r
 • Seppo Särkiniemi /kesk
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Unto Valpas /vas
 • vjäs. Lauri Oinonen /kesk

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Marjo Hakkila

​​​​