SIVISTYSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 8/2008 vp

SiVM 8/2008 vp - HE 179/2008 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskuksesta CIMOsta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 21 päivänä lokakuuta 2008 lähettänyt sivistysvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskuksesta CIMOsta (HE 179/2008 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

hallitusneuvos Satu Paasilehto, opetusministeriö

apulaisjohtaja Kirsti Aaltonen, Kansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMO

Lisäksi kirjallisen lausunnon ovat antaneet

 • Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto - SAMOK ry
 • Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry
 • Ammattikorkeakoulujen Rehtorineuvosto ARENE ry.
 • Suomen yliopistojen rehtorien neuvosto

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskuksesta CIMOsta, jolla korvattaisiin kansainvälisen henkilövaihdon keskuksesta annettu laki. Keskuksen tehtäviä ja hallintoa koskevat säännökset saatettaisiin vastaamaan keskuksen nykyisiä tehtäviä sekä valtion muissa virastoissa ja laitoksissa sovellettavia säännöksiä. Lisäksi keskuksen nimi muutettaisiin paremmin kuvaamaan keskuksen nykyistä toimintaa ja vakiintunut lyhenne CIMO vahvistettaisiin keskuksen nimeksi.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2009.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Kansainvälisen henkilövaihdon keskus (jäljempänä CIMO) on perustettu vuonna 1991, ja se on toimintansa aikana kehittynyt korkeakoulujen henkilövaihtoa edistävästä alle 30 työntekijän keskuksesta noin sadan työntekijän organisaatioksi. CIMOn toimintaympäristö on muuttunut tänä aikana merkittävästi, ja siitä on kehittynyt toimialansa kansainvälistymisen keskeinen asiantuntija- ja palveluorganisaatio, joka edistää kansainvälistä vuorovaikutusta, liikkuvuutta ja yhteistyötä kaikilla koulutusasteilla, työ- ja kulttuurielämässä sekä nuorten keskuudessa. Valiokunta pitää erittäin tärkeänä, että keskuksen tehtäviä, vastuunjakoa ja hallinnollista rakennetta koskevat säännökset uudistuvat vastaamaan kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön kentällä sekä valtionhallinnossa ja käytännöissä tapahtuneisiin muutoksiin.

Yliopistojen ja korkeakoulujen toiminnan ja laadun kehittämisen eräänä keskeisenä teemana on kansainvälistymisen lisääminen. Parhaillaan on käynnissä mittava yliopistouudistus, ja yliopistojen kannalta on tärkeää, että kansainvälistymistä edistävät rakenteet ovat ajanmukaisia valmisteltaessa uutta oikeushenkilöasemaa. Tämä merkitsee jatkuvasti kasvavia haasteita uudelle Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskukselle CIMOlle. Johtamisjärjestelmän selkeyttäminen ja mahdollisuudet ministeriön tulosohjauksen kehittämiseen luovat omalta osaltaan pohjaa entisestään tehostuvalle yliopistojen ja korkeakoulujen kansainvälistymiselle.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sivistysvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 19 päivänä marraskuuta 2008

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Raija Vahasalo /kok
 • vpj. Tuomo Hänninen /kesk
 • jäs. Outi Alanko-Kahiluoto /vihr
 • Paavo Arhinmäki /vas
 • Timo Heinonen /kok
 • Sampsa Kataja /kok
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Sanna Lauslahti /kok
 • Jukka Mäkelä /kok
 • Mikaela Nylander /r
 • Lauri Oinonen /kesk
 • Tuula Peltonen /sd
 • Leena Rauhala /kd
 • Tommy Tabermann /sd
 • Mirja Vehkaperä /kesk
 • Pauliina Viitamies /sd

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Kaj  Laine