SIVISTYSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 8/2014 vp

SiVM 8/2014 vp - K 3/2014 vp

Tarkistettu versio 2.0

Eduskunnan kirjaston kertomus vuodelta 2013

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 28 päivänä toukokuuta 2014 lähettänyt sivistysvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi Eduskunnan kirjaston kertomuksen vuodelta 2013 (K 3/2014 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa on ollut kuultavana

kirjaston johtaja Sari Pajula, Eduskunnan kirjasto

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Kertomuksen sekä saamansa selvityksen perusteella valiokunta on voinut todeta, että Eduskunnan kirjastoa on vuonna 2013 hoidettu hyvin. Kirjaston henkilökunta on palvellut eduskuntaa ja muita asiakkaitaan hyvin kirjaston tilojen remontista aiheutuneiden poikkeusolojen hankaluuksista huolimatta. Lisäksi henkilökunta on aktiivisesti osallistunut koulutukseen. Kirjaston verkkopalveluasiantuntemusta hyödynnettiin mm. koko eduskunnan verkkopalvelu-uudistuksen suunnittelussa ja rakentamisessa. Kirjasto osallistui monin tavoin myös säännöllisen valtiopäivätoiminnan 150-vuotisjuhlavuoden tapahtumien järjestämiseen.

Kertomusvuosi oli kirjaston avoimuuden 100-vuotisjuhlavuosi. Huomattavaa on, että parlamenttikirjaston avoimuus ei ole yleistä maailmassa. Suomessa sen sijaan avoimuutta on pidetty tärkeänä kansalaisten tiedonsaannin ja siten demokratian edistämisen kannalta.

Valiokunta kiinnittää huomiota siihen, että veteraaniedustajien muistitiedon keräämistä voitiin lisätä vain 14 uudella haastattelulla. Yhteensä muistitietoarkistoon on saatu 366 haastattelua, joista tutkijoiden käyttöön on saatu purettua 355 haastattelua. Valiokunta muistuttaa siitä, että muistitietokokoelma on osa maamme viime vuosikymmenien poliittista historiaa, joka olisi tärkeää säilyttää tuleville sukupolville mahdollisimman kattavana. Sen vuoksi valiokunta pitää tärkeänä harkita, voitaisiinko tähän osoittaa lisää voimavaroja niin kauan kuin haastattelujen tekeminen ylipäänsä vielä on mahdollista.

Valiokunta viittaa myös helmikuussa edellisestä kirjaston kertomuksesta antamaansa mietintöön (SiVM 1/2014 vp — K 19/2013 vp).

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sivistysvaliokunta ehdottaa eduskunnan hyväksyttäväksi kannanoton,

että eduskunnalla ei ole huomautettavaa kertomuksen johdosta.

Helsingissä 18 päivänä kesäkuuta 2014

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Raija Vahasalo /kok
 • vpj. Inkeri Kerola /kesk
 • jäs. Ritva Elomaa /ps
 • Eeva-Johanna Eloranta /sd
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Leena Harkimo /kok
 • Pauli Kiuru /kok
 • Kimmo Kivelä /ps
 • Mika Niikko /ps
 • Tuula Peltonen /sd
 • Tuomo Puumala /kesk
 • vjäs. Anne Kalmari /kesk

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Marjo  Hakkila