SIVISTYSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 9/2001 vp

SiVM 9/2001 vp - HE 185/2001 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi taidenäyttelyiden valtiontakuusta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 23 päivänä lokakuuta 2001 lähettänyt sivistysvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi taidenäyttelyiden valtiontakuusta annetun lain 4 §:n muuttamisesta (HE 185/2001 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa on ollut kuultavana

hallitusneuvos Riitta Kaivosoja, opetusministeriö

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi taidenäyttelyiden valtiontakuusta annettua lakia yhteisvaluutta euroon siirtymisen edellyttämällä tavalla. Laissa olevat valtiontakuiden yhteenlaskettua takuuvastuuta ja yhdelle näyttelylle myönnettävää valtiontakuun enimmäismäärää koskevat markkamäärät muutetaan euromääräisiksi. Samalla enimmäismääriä ehdotetaan korotettaviksi kustannustason muutoksen johdosta.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2002 alusta.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sivistysvaliokunta kunnioittavasti ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 25 päivänä lokakuuta 2001

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Kaarina Dromberg /kok
 • vpj. Jukka Gustafsson /sd
 • jäs. Tapio Karjalainen /sd
 • Tanja Karpela /kesk
 • Jyrki Katainen /kok
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Timo E. Korva /kesk
 • Markku Markkula /kok
 • Margareta Pietikäinen /r
 • Osmo Puhakka /kesk
 • Leena Rauhala /kd
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Pia Viitanen /sd

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Marjo Hakkila