SIVISTYSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 9/2004 vp

SiVM 9/2004 vp - HE 18/2004 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi korkeakoululaitoksen kehittämisestä annetun lain 3 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 9 päivänä maaliskuuta 2004 lähettänyt sivistysvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi korkeakoululaitoksen kehittämisestä annetun lain 3 §:n muuttamisesta (HE 18/2004 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

johtaja Markku Mattila, opetusministeriö

apulaisbudjettipäällikkö Hannu Mäkinen ja budjettineuvos Vesa Jatkola, valtiovarainministeriö

tiedeasiainneuvos Hedvig Mikkolanniemi, Suomen Akatemia

kansleri Kari Raivio, rehtori Ilkka Niiniluoto, professori Jukka Meurman ja professori Mikko Salaspuro, Helsingin yliopisto

rehtori Gustav Björkstrand, Åbo Akademi

hallintojohtaja Erkki Tuunanen, Jyväskylän yliopisto

vararehtori Marja Jylhä, Tampereen yliopisto

rehtori Lauri Lajunen, Oulun yliopisto

rehtori Perttu Vartiainen, Joensuun yliopisto

varapuheenjohtaja, rehtori Ilkka Niiniluoto, Suomen yliopistojen rehtorien neuvosto

puheenjohtaja, rehtori Tapio Varmola, Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto ARENE ry

puheenjohtaja Heikki Suomalainen, aikuiskoulutusneuvosto

professori Eira Korpinen, professori Ilkka Ruostetsaari ja professori Tapio Varis, Edistyksellinen tiedeliitto ry

pääsihteeri Sanna Kaisa Spoof, Lahden yliopistokeskus

toiminnanjohtaja Jorma Virkkala, Professoriliitto

koulutus- ja työvoimapoliittinen sihteeri Heikki Liede, Akava ry

asiamies, yhteiskuntatieteiden tohtori Minna Suutari, Palvelutyönantajat ry

erityisasiantuntija Riitta-Liisa Reiterä, Suomen Kuntaliitto

toiminnanjohtaja Klaus Sundbäck, Tieteentekijöiden liitto TTL

koulutuspoliittinen sihteeri Aleksi Henttonen, Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry

johtaja Kari Purhonen, Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto

puheenjohtaja Markku Markkula, Yliopistojen Aikuiskoulutusverkosto

Lisäksi kirjallisen lausunnon ovat antaneet

 • Turun yliopisto
 • Kuopion yliopisto
 • Vaasan yliopisto
 • Lapin yliopisto
 • Teknillinen korkeakoulu
 • Tampereen teknillinen yliopisto
 • Lappeenrannan teknillinen yliopisto
 • Helsingin kauppakorkeakoulu
 • Turun kauppakorkeakoulu
 • Sibelius-Akatemia
 • Taideteollinen korkeakoulu
 • Kuvataideakatemia
 • Teatterikorkeakoulu

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi korkeakoululaitoksen kehittämisestä annettua lakia.

Ehdotetun lain mukaan tarkistettaisiin yliopistojen toimintamenomomentille valtion talousarviossa vuosina 2005—2007 osoitettavaa määrärahaa. Laissa säädettäisiin myös, että palkkausmenojen kasvua vastaavaa määrärahojen vuosittaista korotusta jatketaan. Lisäksi ehdotetaan säädettäväksi, että määrärahaa korotetaan vuosina 2005—2007 vähintään 20 miljoonalla eurolla kunakin vuonna.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2005 alusta.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Yleisperustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä seuraavin huomautuksin ja muutosehdotuksin.

Yliopistojen toiminnan ja vaikutusten aikajänteet ovat pitkiä. Sen vuoksi on tärkeää, että myös koulutus- ja tiedepolitiikka ovat sekä tavoitteiden että voimavarojen osalta pitkäjänteisiä ja vakaita. Nykyisessä hallitusohjelmassa edellytetään, että yliopistojen rahoitus turvataan lainsäädännöllä. Yliopistojen kehittämistä koskevan lainsäädännön voimassaoloaikana on tapahtunut suuria muutoksia yliopistojen laajentuessa voimakkaasti. Yliopistojen päätäntävaltaa on lisätty ja yliopistojen toiminnan laatu on otettu huomioon kohdentamalla osa määrärahoista toiminnan tuloksellisuuden perusteella. Nykyisessä tulosjärjestelmässä yliopistojen laatuun liittyvät tekijät ovat yhä voimakkaammin esillä. Yliopistoja mm. palkitaan entistä selkeämmin tuloksellisuuskriteereiden perusteella. Hankerahoituksen kautta puolestaan tuetaan kunkin yliopiston keskeisiä painoaloja. Perusrahoituksen laskennallinen malli tukee ja edistää osaltaan yliopistojen laadukasta toimintaa. Entistä vahvemmin kiinnitetään huomiota toiminnan laatuun sekä arviointitoiminnan hyödyntämiseen laadun kehittämiseksi.

Valiokunta pitää hyvänä sitä, että hallituksen esityksen mukaan vuosina 2005—2007 yliopistojen toimintamenomäärärahoja korotetaan vähintään määrällä, joka vastaa palkkasopimuksista keskimäärin seuraavaa palkkausmenojen kasvua. Tämä on tärkeää etenkin, kun yliopistot eivät voi itse neuvotella virkaehtosopimuksista.

Valtion tiede- ja teknologianeuvosto on esittänyt, että yliopistojen perusrahoituksen vahvistamiseen osoitettaisiin vuosina 2003—2007 yhteensä 150 miljoonaa euroa, josta vuosille 2005—2007 jäävä osuus olisi 100 miljoonaa euroa. Vaikka tätä tavoitetta ei saavutetakaan, valiokunta pitää myönteisenä sitä, että laissa turvataan kolmelle vuodelle kullekin vähintään 20 miljoonan euron lisämääräraha.

Eduskunta on useissa yhteyksissä esittänyt huolensa yliopistojen tilakustannusten voimakkaasta noususta. Osaltaan tämä johtuu voimakkaasta rakentamisesta yliopistoissa, mikä on parantanut yliopistojen mahdollisuuksia järjestää opetus ajanmukaisissa tiloissa ja on voitu luopua osasta epäkäytännöllisiä tiloja. Valiokunta on edelleen huolestunut siitä, että indeksisidonnaiset vuokrien korotukset jatkuvasti syövät yliopistojen varsinaiseen toimintaan tarkoitetun perusvoimavarojen kasvun. Valiokunta pitää välttämättömänä, että vuokrankorotuksista aiheutuvien ongelmien poistamista ratkaistaessa huolehditaan siitä, että kaikki yliopistojen toiminnan kehittämiseen tarkoitetut ja tarvittavat määrärahat eivät mene tilakustannuksiin. Toisaalta yliopistojen tulee tarkasti harkita rakentamistarpeet.

Yksityiskohtaiset perustelut

3 §.

Hallituksen esityksen perusteluissa todetaan, että 3 momentin mukainen korotus olisi vähintään 20 miljoonaa euroa kunakin vuonna. Valiokunta pitää tätä perusteltuna ja ehdottaa pykälän 3 momentin sanamuotoa muutettavaksi.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sivistysvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muutettuna (Valiokunnan muutosehdotukset).

Valiokunnan muutosehdotukset

Laki

korkeakoululaitoksen kehittämisestä annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan korkeakoululaitoksen kehittämisestä 31 päivänä joulukuuta 1986 annetun lain (1052/1986) 3 §, sellaisena kuin se on laissa 1270/2001, seuraavasti:

3 §

Korkeakoululaitoksen määrärahat

(1 ja 2 mom. kuten HE)

Lisäksi vuosina 2005—2007 määrärahaa korotetaan vähintään 20 miljoonalla eurolla kunakin vuonna.

_______________

Voimaantulosäännös

(Kuten HE)

_______________

Helsingissä 8 päivänä kesäkuuta 2004

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Kaarina Dromberg /kok
 • vpj. Säde Tahvanainen /sd
 • jäs. Esko Ahonen /kesk
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Tuomo Hänninen /kesk
 • Jyrki Katainen /kok (osittain)
 • Rauno Kettunen /kesk
 • Minna Lintonen /sd
 • Mikaela Nylander /r
 • Seppo Särkiniemi /kesk
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Raija Vahasalo /kok
 • Unto Valpas /vas
 • vjäs. Hanna-Leena Hemming /kok
 • Marjukka Karttunen /kok
 • Irina Krohn /vihr
 • Minna Sirnö /vas

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Marjo Hakkila