SIVISTYSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 9/2007 vp

SiVM 9/2007 vp - HE 67/2007 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 17 ja 19 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 21 päivänä syyskuuta 2007 lähettänyt sivistysvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 17 ja 19 §:n muuttamisesta (HE 67/2007 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

opetusneuvos Arja Mäkeläinen, opetusministeriö

opetusneuvos Olli Hautakoski ja yli-insinööri Arto Pekkala, Opetushallitus

erityisasiantuntija Inkeri Toikka, Suomen Kuntaliitto

rehtori Pertti Törmälä, Espoon-Vantaan teknillinen ammattikorkeakoulu EVTEK

Lisäksi kirjallisen lausunnon ovat antaneet:

 • työministeriö
 • Tampereen kaupunki
 • Akava ry
 • Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry
 • Toimihenkilökeskusjärjestö STTK
 • Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan ammatillisesta koulutuksesta annettua lakia muutettavaksi.

Oppisopimusta koskeviin säännöksiin lisätään virkasuhteisten henkilöiden oppisopimuskoulutusta koskeva säännös. Oppisopimus perustuu nykyisen lainsäädännön mukaan määräaikaiseen työsopimukseen. Virkasuhteessa olevat ovat oppisopimuskoulutukseen osallistuakseen joutuneet ottamaan virkavapautta koulutusajaksi solmiakseen oppisopimuksen. Tämä on osoittautunut monin tavoin hankalaksi järjestelyksi. Oppisopimuskoulutus voitaisiin suorittaa tekemällä virkamiehen oppisopimus. Oppisopimuskoulutusta koskevat säännökset työsopimuslain soveltamista koskevia säännöksiä lukuun ottamatta koskisivat myös tätä koulutusta.

Esitys liittyy valtion vuoden 2008 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Näin ollen valiokunta puoltaa hallituksen esityksen hyväksymistä muuttamattomana.

Työelämän muutoksiin vastaaminen edellyttää koulutus- ja tutkintojärjestelmiltä joustavuutta erilaisissa tilanteissa. Oppisopimuskoulutus on työelämän tarpeisiin joustavasti reagoiva koulutusmuoto. Se on pitkään ollut hyvä tapa kouluttaa ammattiosaajia. Oppisopimuksen ja siihen yleensä liittyvän näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen vahvuuksia ovat muun muassa opintojen sovittaminen henkilökohtaisiin tarpeisiin sekä opintojen ja käytännön työn yhteys.

Myös julkisella sektorilla kiinnostus oppisopimuskoulutukseen on lisääntynyt. Lainsäädännön edellyttämä virkavapausmenettely on kuitenkin hankaloittanut virkasuhteisen henkilöstön oppisopimuskoulutukseen osallistumista. Hallituksen esittämät muutokset lisäävät mahdollisuuksia osallistua oppisopimuskoulutukseen, kun palvelussuhteen muoto ei enää vaikuttaisi asiaan.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sivistysvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 22 päivänä marraskuuta 2007

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Raija Vahasalo /kok
 • vpj. Tuomo Hänninen /kesk
 • jäs. Merikukka Forsius /vihr
 • Timo Heinonen /kok
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Sanna Lauslahti /kok
 • Jukka Mäkelä /kok
 • Mikaela Nylander /r
 • Tuomo Puumala /kesk
 • Leena Rauhala /kd
 • Tommy Tabermann /sd
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Henna Virkkunen /kok

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Marjo Hakkila