SIVISTYSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 9/2009 vp

SiVM 9/2009 vp - HE 122/2009 vp

Tarkistamaton versio 2.0

Hallituksen esitys laeiksi eräiden koulutusta koskevien lakien muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 8 päivänä syyskuuta 2009 lähettänyt sivistysvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laeiksi eräiden koulutusta koskevien lakien muuttamisesta (HE 122/2009 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

opetusneuvos Merja Leinonen, opetusministeriö

kouluneuvos Matti Lahtinen, Opetushallitus

pääsihteeri Heikki K. Lyytinen, Koulutuksen arviointineuvosto

puheenjohtaja, professori Riitta Pyykkö, korkeakoulujen arviointineuvosto

erityisasiantuntija Maisa Lovio, Suomen Kuntaliitto

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi koulutuksen arviointia koskevia säännöksiä perusopetuslaissa, lukiolaissa, ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa, ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa, vapaasta sivistystyöstä annetussa laissa ja taiteen perusopetuksesta annetussa laissa. Muutoksilla lisättäisiin arviointitoiminnan ennakoitavuutta ja koordinointia sekä täsmennettäisiin koulutuksen arviointineuvoston ja Opetushallituksen välistä työnjakoa koulutuksen arvioinnissa. Opetusministeriö laatisi koulutuksen arviointeja koskevan arviointisuunnitelman. Koulutuksen arviointineuvosto olisi ulkopuolista arviointia varten opetusministeriön yhteydessä toimiva riippumaton asiantuntijaelin. Opetushallitus tekisi kansallisia oppimistulosten seuranta-arviointeja. Opetushallituksen tehtäviin ei kuuluisi muu arviointitoiminta.

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Esitys selkeyttää nykyisestä eri toimijoiden tehtäviä ja työnjakoa koulutuksen seurannassa ja arvioinnissa sekä lisää arviointitoiminnan ennakoitavuutta, koordinaatiota ja suunnitelmallisuutta. Valiokunta puoltaa lakiehdotusten hyväksymistä seuraavin huomautuksin.

Arviointia koskevat säännökset otettiin 1990-luvun lopulla koulutuslainsäädäntöön. Sivistysvaliokunta korosti tuolloin mietinnössään muun muassa, että koulutuksen perimmäisenä tavoitteena   on oppilaan oppiminen   ja arvioinnilla tuetaan koulutuksen jatkuvaa kehittämistä yhä paremmin oppimista edistäväksi ja kussakin laissa asetettujen opetus- ja oppimistavoitteiden toteutumista. Valiokunta painotti, että arvioinnilla on myös tärkeä yhteiskuntapoliittinen tehtävä   edistää tasa-arvon   toteutumista   suomalaisessa koulutusjärjestelmässä (SiVM 3/1998 vp— HE 86/1997 vp).

Hallituksen esityksen mukaan koulutuksen arviointineuvoston tehtävänä olisi toteuttaa koulutuksen ulkopuolisia arviointeja. Valiokunta korostaa sitä, että riippumattomana asiantuntijaelimenä arviointineuvosto päättää arviointien organisoinnista ja tuloksista. Opetushallitus tekee ehdotuksen mukaan kansallisia oppimistulosten seuranta-arviointeja, joihin sisältyy myös tiedon analysointi. Sen tehtäviin ei kuuluisi muu arviointitoiminta. Ehdotukset selkeyttävät arviointijärjestelmää.

Arviointitoiminnan keskeinen merkitys on, että arvioinnin tulosten perusteella koulutuksen järjestäjä voi kehittää toimintaansa ja antamaansa koulutusta. Jotta tämä onnistuu, on olennaista, että arvioinnista annetaan palautetta arvioinnin tuloksista.

Valiokunta kiinnittää huomiota siihen, että arviointijärjestelmässä hitaimmin käyntiin lähti paikallinen arviointi ja siinä on nykyisinkin osin puutteita. Valiokunta korostaa edelleenkin sitä, että paikallinen koulutuksen järjestäjien itsearviointi on olennainen osa arviointijärjestelmää. Itsearviointia koskevat säännökset edellyttävät, että koulutuksen järjestäjät jatkuvasti ja systemaattisesti tarkastelevat omaa toimintaansa. Tarkastelu tuottaa tietoa, jonka pohjalta koulutuksen järjestäjä voi kehittää koulutustaan. Opiskelijat ja heidän huoltajansa saavat arvioinnista tietoa opetukselle asetettujen tavoitteiden toteutumisesta sekä tietoa erilaisten päätösten ja valintojen perustaksi.

Hallituksen esityksen mukaan koulutuksen ulkopuolisista arvioinneista ja oppimistulosten seuranta-arvioinneista opetusministeriö laatii arviointisuunnitelman. Valiokunta pitää tärkeänä, että arviointisuunnitelma edelleenkin laaditaan yhteistyössä arvioinnin asiantuntijoiden kanssa.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sivistysvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Helsingissä 4 päivänä marraskuuta 2009

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Raija Vahasalo /kok
 • vpj. Tuomo Hänninen /kesk
 • jäs. Outi Alanko-Kahiluoto /vihr
 • Timo Heinonen /kok
 • Elsi Katainen /kesk
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Sanna Lauslahti /kok
 • Jukka Mäkelä /kok
 • Mikaela Nylander /r
 • Lauri Oinonen /kesk
 • Tuula Peltonen /sd
 • Tuomo Puumala /kesk
 • Leena Rauhala /kd
 • Pauliina Viitamies /sd
 • vjäs. Ilkka Kantola /sd

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Marjo  Hakkila

VASTALAUSE

Perustelut

Lakiesityksessä ei selkiydy riittävästi arviointineuvoston ja Opetushallituksen välinen työnjako. Arviointitoiminta tulisi keskittää arviointitoiminnan riippumattomuuden takia sitä varten perustetulle ulkopuoliselle toimielimelle eli koulutuksen arviointineuvostolle. Tällä vältyttäisiin työnjaon epäselvyyksistä ja päällekkäisten arviointien tekemisistä.

Arviointisuunnitelman valmisteluun tulee osallistua myös koulutuksen arviointineuvosto, muutoin arviointineuvoston riippumattomuus ohentuu.

Arviointineuvoston tehtäviin tulisi kuulua arviointipalautteen tekeminen koulutuksen tilasta suoraan eduskunnalle. Lisäksi kansainvälinen ja kansallinen arviointi olisi integroitava toisiaan täydentäväksi.

Ehdotus

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että lakiehdotukset hyväksytään muutettuina (Vastalauseen muutosehdotukset).

1.

Laki

perusopetuslain 21 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 21 päivänä elokuuta 1998 annetun perusopetuslain (628/1998) 21 §:n 3 momentti, sellaisena kuin se on laissa 32/2003, seuraavasti:

21 §

Koulutuksen arviointi

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ulkopuolista arviointia varten opetusministeriön yhteydessä toimii riippumattomana asiantuntijaelimenä koulutuksen arviointineuvosto. (Poist.) Koulutuksen ulkopuolisista arvioinneista ja oppimistulosten seuranta-arvioinneista opetusministeriö laatii arviointisuunnitelman yhdessä arvioinnin asiantuntijoiden kanssa. Valtioneuvoston asetuksella annetaan säännökset koulutuksen arviointineuvoston tehtävistä, kokoonpanosta, toiminnan järjestämisestä ja neuvostossa käsiteltävien asioiden valmistelusta ja toimeenpanosta sekä arviointisuunnitelman sisällöstä.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Voimaantulosäännös

(Kuten SiVM)

_______________

2.

Laki

lukiolain 16 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lukiolain (629/1998) 16 §:n 3 momentti, sellaisena kuin se on laissa 33/2003, seuraavasti:

16 §

Koulutuksen arviointi

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ulkopuolista arviointia varten opetusministeriön yhteydessä toimii riippumattomana asiantuntijaelimenä koulutuksen arviointineuvosto. (Poist.) Koulutuksen ulkopuolisista arvioinneista ja oppimistulosten seuranta-arvioinneista opetusministeriö laatii arviointisuunnitelman yhdessä arvioinnin asiantuntijoiden kanssa. Valtioneuvoston asetuksella annetaan säännökset koulutuksen arviointineuvoston tehtävistä, kokoonpanosta, toiminnan järjestämisestä ja neuvostossa käsiteltävien asioiden valmistelusta ja toimeenpanosta sekä arviointisuunnitelman sisällöstä.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Voimaantulosäännös

(Kuten SiVM)

_______________

3.

Laki

ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan ammatillisesta koulutuksesta 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lain (630/1998) 24 §:n 3 momentti, sellaisena kuin se on laissa 34/2003, seuraavasti:

24 §

Koulutuksen arviointi

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ulkopuolista arviointia varten opetusministeriön yhteydessä toimii riippumattomana asiantuntijaelimenä koulutuksen arviointineuvosto. (Poist.) Koulutuksen ulkopuolisista arvioinneista ja oppimistulosten seuranta-arvioinneista opetusministeriö laatii arviointisuunnitelman yhdessä arvioinnin asiantuntijoiden kanssa. Valtioneuvoston asetuksella annetaan säännökset koulutuksen arviointineuvoston tehtävistä, kokoonpanosta, toiminnan järjestämisestä ja neuvostossa käsiteltävien asioiden valmistelusta ja toimeenpanosta sekä arviointisuunnitelman sisällöstä.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Voimaantulosäännös

(Kuten SiVM)

_______________

4.

Laki

ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 15 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan ammatillisesta aikuiskoulutuksesta 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lain (631/1998) 15 §:n 3 momentti, sellaisena kuin se on laissa 35/2003, seuraavasti:

15 §

Koulutuksen arviointi

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ulkopuolista arviointia varten opetusministeriön yhteydessä toimii riippumattomana asiantuntijaelimenä koulutuksen arviointineuvosto. (Poist.) Koulutuksen ulkopuolisista arvioinneista ja oppimistulosten seuranta-arvioinneista opetusministeriö laatii arviointisuunnitelman yhdessä arvioinnin asiantuntijoiden kanssa. Valtioneuvoston asetuksella annetaan säännökset koulutuksen arviointineuvoston tehtävistä, kokoonpanosta, toiminnan järjestämisestä ja neuvostossa käsiteltävien asioiden valmistelusta ja toimeenpanosta sekä arviointisuunnitelman sisällöstä.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Voimaantulosäännös

(Kuten SiVM)

_______________

5.

Laki

vapaasta sivistystyöstä annetun lain 7 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan vapaasta sivistystyöstä 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lain (632/1998) 7 §:n 3 momentti, sellaisena kuin se on laissa 36/2003, seuraavasti:

7 §

Arviointi

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ulkopuolista arviointia varten opetusministeriön yhteydessä toimii riippumattomana asiantuntijaelimenä koulutuksen arviointineuvosto. Koulutuksen ulkopuolisista arvioinneista opetusministeriö laatii arviointisuunnitelman yhdessä arvioinnin asiantuntijoiden kanssa. Valtioneuvoston asetuksella annetaan säännökset koulutuksen arviointineuvoston tehtävistä, kokoonpanosta, toiminnan järjestämisestä ja neuvostossa käsiteltävien asioiden valmistelusta ja toimeenpanosta sekä arviointisuunnitelman sisällöstä.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Voimaantulosäännös

(Kuten SiVM)

_______________

6.

Laki

taiteen perusopetuksesta annetun lain 7 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan taiteen perusopetuksesta 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lain (633/1998) 7 §:n 3 momentti, sellaisena kuin se on laissa 37/2003, seuraavasti:

7 §

Koulutuksen arviointi

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ulkopuolista arviointia varten opetusministeriön yhteydessä toimii riippumattomana asiantuntijaelimenä koulutuksen arviointineuvosto. Koulutuksen ulkopuolisista arvioinneista opetusministeriö laatii arviointisuunnitelman yhdessä arvioinnin asiantuntijoiden kanssa. Valtioneuvoston asetuksella annetaan säännökset koulutuksen arviointineuvoston tehtävistä, kokoonpanosta, toiminnan järjestämisestä, neuvostossa käsiteltävien asioiden valmistelusta ja toimeenpanosta sekä arviointisuunnitelman sisällöstä.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Voimaantulosäännös

(Kuten SiVM)

_______________

Helsingissä 4 päivänä marraskuuta 2009

 • Tuula Peltonen /sd
 • Ilkka Kantola /sd
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Pauliina Viitamies /sd
 • Leena Rauhala /kd