SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNNAN LAUSUNTO 10/2008 vp

StVL 10/2008 vp - HE 66/2008 vp

Tarkistettu versio 2.1

Hallituksen esitys laiksi Finanssivalvonnasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Talousvaliokunnalle

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 27 päivänä toukokuuta 2008 lähettäessään hallituksen esityksen laiksi Finanssivalvonnasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 66/2008 vp) valmistelevasti käsiteltäväksi talousvaliokuntaan samalla määrännyt, että sosiaali- ja terveysvaliokunnan on annettava asiasta lausunto talousvaliokunnalle.

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

lainsäädäntöneuvos Erkki Sarsa, valtiovarainministeriö

osastopäällikkö Tarmo Pukkila, sosiaali- ja terveysministeriö

lakiasiainpäällikkö Aino Lassila, Eläketurvakeskus

kirkkoneuvos, eläke- ja keskusrahaston johtaja Leena Rantanen, Kirkkohallitus

johtokunnan neuvonantaja Juha Tarkka, Suomen Pankki

varatoimitusjohtaja  Timo Viherkenttä, Kuntien eläkevakuutus

päälakimies Markku Sorvari, Vakuutusvalvontavirasto

toimitusjohtaja  Heikki  Pohja, Työttömyysvakuutusrahasto ja Koulutusrahasto

oikeus- ja vakuutusyksikön vs. johtaja Jan Ylitapio, Liikennevakuutuskeskus ja Potilasvakuutuskeskus

johtaja Erkki Kontkanen, Finanssialan Keskusliitto

johtaja Eero Lankia, Työeläkevakuuttajat TELA ry

asiantuntija  Vesa Rantahalvari, Elinkeinoelämän keskusliitto EK

lakimies  Eija  Korpi, Maatalousyrittäjien eläkelaitos MELA

apulaisjohtaja  Kaija  Kallinen, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry

lainopillinen asiamies  Janne Makkula, Suomen Yrittäjät

sosiaali- ja terveyspoliittinen asiantuntija Riitta Lehtovirta, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry

toimitusjohtaja Jouko Bergius, Eläkesäätiöyhdistys — ESY ry

toiminnanjohtaja Juhani Talonen, Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö

Lisäksi kirjallisen lausunnon ovat antaneet

 • Rahoitustarkastus
 • Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen
 • Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma
 • OP-eläkekassa
 • Akava ry
 • Tapaturmavakuutuslaitosten liitto
 • Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry
 • Palkansaajajärjestö Pardia ry
 • Tekniikan ja Peruspalvelujen Neuvottelujärjestö KTN ry.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksessä ehdotetaan siirrettäväksi Rahoitustarkastuksen ja Vakuutusvalvontaviraston tehtävät perustettavalle Finanssivalvonnalle, joka sijoitetaan Suomen Pankin yhteyteen. Esityksellä pyritään edistämään rahoitus- ja vakuutusmarkkinoiden sekä eläkejärjestelmän toiminnan säilymistä vakaalla pohjalla huolehtimalla siitä, että rahoitus- ja vakuutustoiminnan ja eläkelaitosten valvontaan käytettävissä olevat voimavarat, erityisesti tehokkaan valvonnan edellyttämä käytettävissä oleva rajallinen erityisosaaminen, voidaan hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti.

Sijoitustoiminnan riskien tehokkaalla hallinnalla ja valvonnalla on huomattava merkitys sekä rahoitus-, vakuutus- että eläkelaitosten vakaan toiminnan turvaamiselle. Kuten esityksen perusteluissa todetaan, on vakuutus- ja eläkelaitosten sijoitusriskien hallinnan tehokas valvonta tärkeää paitsi vakuutettujen etujen turvaamiseksi myös rahoitusmarkkinoiden valvonnan tavoitteiden kannalta, koska vakuutus- ja eläkelaitokset ovat merkittäviä institutionaalisia sijoittajia rahoitusmarkkinoilla. Ehdotetuilla säännöksillä edistettäisiin erityisesti Suomen markkinoilla keskeisessä asemassa olevien, sekä rahoitus- että vakuutustoimintaa harjoittavien konsernien valvonnan tehokkuutta ja johdonmukaisuutta. Sosiaali- ja terveysvaliokunta pitää esityksen tavoitetta perusteltuna ja puoltaa lakiehdotusten hyväksymistä.

Lakisääteinen sosiaalivakuutus on merkittävä osa suomalaista sosiaaliturvajärjestelmää. Valiokunta korostaa, että työeläketurvan rahoittamiseen tarkoitettuja varoja ei tule käyttää vakuutusjärjestelmälle vieraisiin tarkoituksiin. Eläkelainsäädännön sisällöllinen valmisteluvastuu on valvonnan uudistamisen jälkeenkin yksityissektorin eläkkeiden osalta sosiaali- ja terveysministeriössä, mutta valtion ja kuntien eläkkeiden osalta valtiovarainministeriössä. Valiokunta katsoo, että valvonta ja lainsäädännön sisällöllinen kehittäminen tulisi erottaa toisistaan ja keskittää eläkejärjestelmän säädösvalmistelu sosiaali- ja terveysministeriöön. Valiokunta korostaa lisäksi finanssivalvontalain 2 §:n perusteluissa todettua valtiovarainministeriön velvollisuutta valmistella valtioneuvostossa käsiteltävät vakuutusmarkkinoita ja vakuutustoimintaa koskevat asiat yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa (esittelylupamenettely).

Sosiaalivakuutus ja muu lakisääteinen vakuutus muodostavat Suomen vakuutusmarkkinoiden toiminnasta suhteellisesti suuremman osan kuin niin kutsuttu markkinaehtoinen vakuutustoiminta. Nykyisen Rahoitustarkastuksen valvonnan painopiste on rahoitusmarkkinoiden vakauden valvonnassa. Finanssivalvonnan sijoittamista Suomen Pankin yhteyteen on perusteltu hallinnon riippumattomuuden lisäksi sillä, että tämä helpottaisi valvontaviranomaisen henkilöstön palvelussuhteen ehtojen asettamista sellaiselle tasolle, että valvonnan korkea taso voidaan varmistaa (s. 67, I). Valiokunta korostaa, että Finanssivalvonnan toiminnassa on huolehdittava riittävien voimavarojen suuntaamisesta vakuutusvalvontaan ja tämän edellyttämän erityisosaamisen turvaamisesta muun ohella uuden viraston virkamiesten yhdenmukaisilla palvelusehdoilla.

Vakuutusvalvontaviraston tehtävät siirtyvät pääosin Finanssivalvonnalle. Hallituksen esityksessä todetaan kuitenkin, että eräiden tehtävien siirtäminen muille viranomaisille on tarkoituksenmukaista valmistella erikseen. Esimerkiksi työttömyyskassojen, liikennevahinkolautakunnan, potilasvahinkolautakunnan, Koulutusrahaston ja Eläketurvakeskuksen kuulumista Finanssivalvonnan toimialaan on esityksen mukaan tarpeen arvioida myöhemmin uudelleen. Lisäksi eräisiin vakuutusalalla toimiviin laitoksiin kohdistuisi vain osa valvontaviranomaisen toimivaltuuksista. Vaikka edellä mainittujen laitosten valvonta ei kaikilta osin luontevasti kuulu Finanssivalvonnan toimialaan, on valiokunnan käsityksen mukaan valvonnan järjestämistä näiden osalta arvioitava huolellisesti ja selvitettävä sekä valvonnan keskittämisestä että hajauttamisesta aiheutuvat edut ja haitat.

Esityksen mukaan Finanssivalvonnan yhtenä tehtävänä on edistää yhteistyössä korkeakoululaitoksen kanssa finanssialan tieteellistä tutkimusta ja koulutusta. Valiokunta pitää tehtävää tärkeänä muun muassa sen vuoksi, että vakuutusvalvonnassa on tarpeen panostaa voimavaroja sijoitustoiminnan ja riskienhallintajärjestelmien valvontaan ja analysointiin, joiden tueksi tarvitaan myös tieteellistä tutkimusta.

Lausunto

Lausuntonaan sosiaali- ja terveysvaliokunta esittää,

että lakiehdotukset hyväksytään.

Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2008

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Juha Rehula /kesk
 • vpj. Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • jäs. Maria Guzenina-Richardson /sd
 • Hannakaisa Heikkinen /kesk
 • Arja Karhuvaara /kok
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Jukka Mäkelä /kok
 • Håkan Nordman /r
 • Päivi Räsänen /kd
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Paula Sihto /kesk
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Lenita Toivakka /kok
 • Erkki Virtanen /vas

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Harri  Sintonen