SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNNAN LAUSUNTO 13/2012 vp

StVL 13/2012 vp - K 7/2012 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2011

Perustuslakivaliokunnalle

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 26 päivänä huhtikuuta 2012 lähettäessään hallituksen toimenpidekertomuksen vuodelta 2011 (K 7/2012 vp) valmistelevasti käsiteltäväksi perustuslakivaliokuntaan ja ulkoasiainvaliokuntaan samalla määrännyt, että sosiaali- ja terveysvaliokunnan on annettava asiasta lausunto perustuslakivaliokunnalle.

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

kehitysjohtaja Klaus Halla, neuvotteleva virkamies Pekka Humalto, hallitusneuvos Riitta-Maija Jouttimäki ja ylitarkastaja Veli-Matti Risku, sosiaali- ja terveysministeriö

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Sosiaali- ja terveysvaliokunta on käsitellyt hallituksen toimenpidekertomuksen sosiaali- ja terveysvaliokunnan ehdotuksesta hyväksyttyjen eduskunnan lausumien osalta. Lausumat, yhteensä 24, kuuluvat sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalaan. Valiokunta esittää hallituksen selvitysten johdosta seuraavat huomautukset.

Poistettavat lausumat

Valiokunta katsoo, että seuraavien lausumien johdosta suoritetut toimenpiteet ovat riittäviä tai lausumat ovat muutoin käyneet tarpeettomiksi ja ne voidaan poistaa:

 • Perusterveydenhuolto ja ennalta ehkäisevä työ HE 77/2004 vp
 • Vammaispoliittinen ohjelma VNS 5/2006 vp
 • Ulkomainen työvoima HE 171/2008 vp
 • Kansaneläkelaitoksen rahoitus ja maksuvalmius HE 11/2009 vp
 • Tulkkauspalveluhenkilöstön asema HE 220/2009 vp.
Säilytettävät lausumat

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan ehdotuksesta hyväksytyt muut kuin edellä mainitut lausumat ovat edelleen tarpeellisia, ja ne tulee säilyttää hallituksen kertomuksessa. Hallitus on kertomuksessaan esittänyt myös seuraavien lausumien osalta, etteivät ne enää anna aihetta toimenpiteisiin. Valiokunta ei yhdy hallituksen näkemykseen vaan lausuu niiden osalta seuraavaa:

 • Perusturvan parantaminen HE 155/2001 vp

Hallitus on vastauksessaan viitannut moniin toimeentulotuen saajien asemaa parantaviin uudistuksiin, joista viimeisin on vuoden 2012 alusta toteutettu toimeentulotuen perusosan korotus kuudella prosentilla sekä yksinhuoltajien perusosan korotus. Toimeentulotuen tason ohella valiokunta on toistuvasti korostanut sitä, että ensisijaisten etuuksien tason tulisi olla niin korkea, että tarvetta viimesijaiseen toimeentulotukeen olisi vain poikkeustapauksissa.

Vuoden 2012 alussa voimaan tullut peruspäivärahan korotus on hyvä ja tärkeä toimenpide, jonka on arvioitu vähentävän toimeentulotuen tarvetta. Toimeentulotuen saajien asemaan tulevat myös vaikuttamaan hallitusohjelman mukaiset toimet, joilla kehitetään asumistukea sekä parannetaan sosiaaliturvan ja työtulojen yhteensovitusta. Valiokunta pitää tärkeänä, että näitä toteutettavia uudistuksia ja niiden vaikutuksia toimeentulotuen saajiin seurataan.

 • Kansaneläkelaitoksen järjestämä kuntoutus HE 3/2005 vp

Eduskunta edellytti menettelytapaohjeiden laatimista 65 vuotta täyttäneiden vaikeavammaisten lääkinnällisen kuntoutuksen joustavan jatkumisen turvaamiseksi. Lisäksi edellytettiin harkinnanvaraista kuntoutusta ja vaikeavammaisten lääkinnällistä kuntoutusta koskevien päätösten asianmukaisuuden ja tasapuolisuuden seurantaa ja arviointia. Hallitus on katsonut, etteivät lausumat enää anna aihetta toimenpiteisiin. Edellytetyt ohjeet on laadittu ja lainsäädännön toteutumista seurattu lausumissa edellytetyllä tavalla. Valiokunta katsoo kuitenkin, että kuntoutuksen järjestäminen ei 65 vuotta täyttäneiden osalta vielä suju ongelmitta, minkä vuoksi ohjeiden toimivuutta ja päätösten asianmukaisuutta on edelleen syytä seurata.

Lausunto

Lausuntonaan sosiaali- ja terveysvaliokunta esittää,

että perustuslakivaliokunta ottaa edellä olevan huomioon.

Helsingissä 31 päivänä toukokuuta 2012

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Juha Rehula /kesk
 • vpj. Anneli Kiljunen /sd
 • jäs. Outi Alanko-Kahiluoto /vihr
 • Sanni Grahn-Laasonen /kok
 • Arja Juvonen /ps
 • Merja Kuusisto /sd
 • Sanna Lauslahti /kok
 • Merja Mäkisalo-Ropponen /sd
 • Lasse Männistö /kok
 • Annika Saarikko /kesk
 • Hanna Tainio /sd
 • Lenita Toivakka /kok
 • Anu Vehviläinen /kesk
 • Erkki Virtanen /vas

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Esko  Salo