SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNNAN LAUSUNTO 3/2007 vp

StVL 3/2007 vp - E 2/2007 vp

Tarkistettu versio 2.0

Valtioneuvoston selvitys YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan sopimuksen allekirjoitusvaltuuksien myöntämisestä Euroopan yhteisölle

Suurelle valiokunnalle

JOHDANTO

Vireilletulo

Suuri valiokunta on 4 päivänä toukokuuta 2007 lähettänyt valtioneuvoston selvityksen YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan sopimuksen allekirjoitusvaltuuksien myöntämisestä Euroopan yhteisölle (E 2/2007 vp) sosiaali- ja terveysvaliokunnalle mahdollisia toimenpiteitä varten.

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

lainsäädäntösihteeri Camilla Busck-Nielsen, ulkoasiainministeriö

neuvotteleva virkamies Viveca Arrhenius, sosiaali- ja terveysministeriö

pääsihteeri Sari Loijas, valtakunnallinen vammaisneuvosto VANE

VALTIONEUVOSTON SELVITYS

Ehdotus

YK:n yleiskokous hyväksyi 13. joulukuuta 2006 vammaisten oikeuksia koskevan Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimuksen ja sitä täydentävän valinnaisen pöytäkirjan, joka koskee henkilökohtaisia ilmoituksia ja tutkintamenettelyä. Valtioneuvoston kirjelmässä on kyse ehdotuksesta neuvoston päätökseksi allekirjoitusvaltuuksien myöntämisestä sopimuksen allekirjoittamiseksi yhteisön toimivaltaan kuuluvien asioiden osalta.

Yleissopimuksen tavoitteena on vahvistaa vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia nauttia kaikista olemassa olevista ihmisoikeuksista ja perusvapauksista täysimääräisesti ja yhdenvertaisesti muiden henkilöiden kanssa. Yleissopimuksella ei valtioneuvoston mukaan perusteta uusia oikeuksia.

Valtioneuvoston kanta

Ehdotus neuvoston päätökseksi allekirjoitusvaltuuksien myöntämisestä vammaisten henkilöiden oikeuksista tehdyn yleissopimuksen allekirjoittamiseksi yhteisön puolesta ja lisäpöytäkirjaa koskevaksi julistukseksi on hyväksyttävissä.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Sosiaali- ja terveysvaliokunta pitää yleissopimusta erittäin merkittävänä vammaisten ihmisten ihmisoikeuksien käytännön toteutumisen kannalta. Valiokunnan saaman selvityksen mukaan sekä Suomi että Euroopan yhteisö ovat allekirjoittaneet yleissopimuksen. Suomi pyrkii ratifioimaan sopimuksen mahdollisimman pian. Sopimuksen ratifoiminen edellyttää saadun selvityksen mukaan muutoksia ainakin kehitysvammaisten erityishuollosta annettuun lakiin (pakkotoimet) sekä sopimuksen 18 ja 19 artiklojen perusteella kotikuntalakiin ja sosiaalihuoltolakiin. Valiokunta toteaa käsityksenään, että hallituksen esitykset kansallisen lainsäädännön muuttamiseksi yleissopimuksen mukaiseksi tulee antaa eduskunnalle mahdollisimman pian, jotta yleissopimus voitaisiin ratifioida tekemättä siihen varaumia.

Lausunto

Lausuntonaan sosiaali- ja terveysvaliokunta ilmoittaa,

että valiokunta yhtyy asiassa valtioneuvoston kantaan edellä esitetyin täydennyksin.

Helsingissä 25 päivänä toukokuuta 2007

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Juha Rehula /kesk
 • vpj. Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • jäs. Risto Autio /kesk
 • Maria Guzenina-Richardson /sd
 • Hannakaisa Heikkinen /kesk
 • Arja Karhuvaara /kok
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Jukka Mäkelä /kok
 • Päivi Räsänen /kd
 • Paula Sihto /kesk
 • Satu Taiveaho /sd (osittain)
 • Erkki Virtanen /vas

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Harri Sintonen