SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNNAN LAUSUNTO 3/2012 vp

StVL 3/2012 vp - UTP 2/2012 vp

Tarkistettu versio 2.0

Valtioneuvoston selvitys (UTP) kestävän kehityksen konferenssista Rio de Janeirossa 20.—22.6.2012; luonnonvarojen kestävä ja tehokas käyttö (eduskunnan 11.4.2012 pidettävään täysistuntokeskusteluun)

Ulkoasiainvaliokunnalle

JOHDANTO

Vireilletulo

Ulkoasiainvaliokunta on 22 päivänä helmikuuta 2012 lähettänyt valtioneuvoston selvityksen (UTP) kestävän kehityksen konferenssista Rio de Janeirossa 20.—22.6.2012; luonnonvarojen kestävä ja tehokas käyttö (eduskunnan 11.4.2012 pidettävään täysistuntokeskusteluun) (UTP 2/2012 vp) sosiaali- ja terveysvaliokunnalle lausunnon antamista varten.

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

ulkoasiainneuvos Tarja Reponen, ulkoasiainministeriö

neuvotteleva virkamies  Anne  Eriksson, sosiaali- ja terveysministeriö

tutkimusprofessori Marjatta Bardy, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

YK:n kestävän kehityksen kesäkuussa järjestettävä konferenssi (RIO +20) on jatkoa kestävän kehityksen huippukokoukselle (Johannesburg 2002) sekä sitä edeltäneille ympäristö- ja kehityskonferensseille. Konferenssiin kohdistuu suuria odotuksia etsittäessä keinoja maailmanlaajuisten haasteiden ratkaisemiseksi. Konferenssin pääteemoja ovat vihreä talous suhteessa kestävään kehitykseen ja köyhyyden poistamiseen.

Valtioneuvoston selvityksen mukaan Suomi on valmistelujen alkuvaiheesta lähtien pitänyt tärkeänä toimia siten, että konferenssissa onnistutaan poliittisesti sopimaan kestävän kehityksen kokonaisvaltaisesta toimeenpanosta yhdistäen taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristön kehityksen asettamat vaatimukset. Valiokunta pitää näiden ulottuvuuksien integrointia välttämättömänä.

Ihmisten hyvinvointi ja terveys tulevat ratkaisevasti riippumaan siitä, miten kansallisesti ja maailmanlaajuisesti onnistutaan hillitsemään ilmastonmuutosta, luonnonvarojen ylikulutusta ja eriarvoisuuden kasvua. Valiokunta yhtyy valtioneuvoston käsitykseen siitä, että Rion konferenssin lopputuloksen tulisi olla mahdollisimman tiivis, konkreettinen ja ratkaisuihin pyrkivä poliittinen julistus kestävän kehityksen toimeenpanon kehittämisestä.

Valiokunta korostaa köyhyyden vähentämisen ja hyvinvoinnin lisäämisen merkitystä kestävän kehityksen turvaamisen kannalta. Luonnonvaroja tuhoavan aineellisen kulutuksen ratkaiseva vähentäminen on käytännössä mahdollista vain vähentämällä samanaikaisesti köyhyyttä ja eriarvoisuutta.

Sosiaalisessa kehityksessä tärkeitä kysymyksiä liittyy muun muassa perusturvan rakenteisiin, sukupuolten tasa-arvoon, koulutusmahdollisuuksiin ja perusterveydenhuoltoon. Kehitysmaiden terveydenhuollossa äitiyshuollon ja lisääntymisterveyden edistäminen sekä vesi- ja sanitaatio-ongelmien vähentäminen ovat keskeisen tärkeitä.

Kehitysmaiden kansalaisten oikeus ihmisarvoiseen työhön on tärkeä osa köyhyyden vähentämistä ja sosiaalisesti kestävän hyvinvoinnin vahvistamista maailmanlaajuisesti. Ihmisarvoisen työn vaatimuksen ja muiden sosiaalisten kustannusten sisällyttäminen tuotteiden ja palveluiden hintoihin edistää kilpailukykyä ja hyvinvointia myös kehittyneissä maissa.

Kuten selvityksessä todetaan, edellyttää kestävä kehitys talouspolitiikassa sosiaalisesti ja ympäristön kannalta kestävien ratkaisujen suosimista. Kestävyysajattelun laaja omaksuminen edellyttää paitsi myötätunnon kehittymistä myös tiedon ja ymmärryksen lisäämistä sen suhteen, miten erilaiset kulutusvalinnat vaikuttavat niukkenevien voimavarojen jakamiseen ja riittävyyteen. Luonnonvarojen hyödyntäminen ja hyvinvoinnin jakaminen kestävällä tavalla vaativat sekä rakenteiden muuttamista että köyhyyden vähentämisen ja ekologisen luonnonvarojen käytön näkemistä myös taloudellisena mahdollisuutena.

Lausunto

Lausuntonaan sosiaali- ja terveysvaliokunta esittää,

että ulkoasiainvaliokunta ottaa edellä olevan huomioon.

Helsingissä 21 päivänä maaliskuuta 2012

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Juha Rehula /kesk
 • jäs. Outi Alanko-Kahiluoto /vihr
 • Sanni Grahn-Laasonen /kok
 • Arja Juvonen /ps
 • Laila Koskela /ps
 • Merja Kuusisto /sd
 • Sanna Lauslahti /kok
 • Merja Mäkisalo-Ropponen /sd
 • Lasse Männistö /kok
 • Annika Saarikko /kesk
 • Hanna Tainio /sd
 • Lenita Toivakka /kok
 • Anu Vehviläinen /kesk
 • Erkki Virtanen /vas

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Harri  Sintonen

​​​​