SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 1/2001 vp

StVM 1/2001 vp - HE 210/2000 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys Liettuan kanssa tehdyn sosiaaliturvasopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 6 päivänä helmikuuta 2001 lähettänyt sosiaali- ja terveysvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen Liettuan kanssa tehdyn sosiaaliturvasopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 210/2001 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

vanhempi hallitussihteeri Marja-Terttu Mäkiranta, sosiaali- ja terveysministeriö

lakimies Essi Rentola, Kansaneläkelaitos

yhteyspäällikkö Jaana Rissanen, Eläketurvakeskus

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Suomen ja Liettuan välisen sosiaaliturvasopimuksen. Sopimus on allekirjoitettu syyskuussa 2000. Sopimuksen tarkoituksena on sovittaa yhteen Suomen ja Liettuan välillä liikkuvien henkilöiden oikeudet sosiaaliturvaan.

Sopimus tulee voimaan sitä kuukautta toisena seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä, jolloin sopimuspuolet ovat ilmoittaneet toisilleen täyttäneensä valtiosäännössään sopimuksen voimaantulolle asetetut edellytykset.

Esitykseen liittyy lakiehdotus sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan samana ajankohtana kuin sopimus.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta kunnioittavasti ehdottaa,

että eduskunta hyväksyisi Helsingissä 12 päivänä syyskuuta 2000 Suomen tasavallan ja Liettuan tasavallan välillä sosiaaliturvasta tehdyn sopimuksen ja

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 8 päivänä helmikuuta 2001

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Marjatta Vehkaoja /sd
 • jäs. Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Merikukka Forsius /vihr
 • Tuula Haatainen /sd
 • Saara Karhu /sd
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Valto Koski /sd
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Pehr Löv /r
 • Päivi Räsänen /skl
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Raija Vahasalo /kok
 • Jaana Ylä-Mononen /kesk
 • vjäs. Anne Huotari /vas

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Eila Mäkipää

​​​​