SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 1/2002 vp

StVM 1/2002 vp - HE 251/2001 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi työntekijäin eläkelain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 7 päivänä helmikuuta 2002 lähettänyt sosiaali- ja terveysvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi työnekijäin eläkelain ja eräiden siihen liitty-vien lakien muuttamisesta (HE 251/2001 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

ylitarkastaja Heli Backman, sosiaali- ja terveysministeriö

lakimies Maijaliisa Takanen, Eläketurvakeskus

Lisäksi valiokunta on saanut Palvelutyönanta-jien, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK:n, Suomen Yrittäjien sekä Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto TT:n kirjalliset lausunnot.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan työntekijäin eläkelakia muutettavaksi siten, että työsuhde katsotaan yhdenjaksoiseksi, jos sen jatkuessa työnteko ja palkanmaksu ovat yhdenjaksoisesti keskeytyneinä enintään vuoden ajan. Jos keskeytys jatkuu yli vuoden ajan, työsuhteen katsotaan päättyneen siihen päivään, jolta työntekijälle on viimeksi vuoden kuluessa keskeytyksen alkamisesta maksettu eläkepalkkaan kuuluvia eriä.

Esityksen tarkoituksena on, että enintään vuoden mittainen palkaton poissaolo työstä, esimerkiksi äitiys- ja vanhempainloman takia, ei katkaise eläketurvan karttumista.

Vastaavat muutokset ehdotetaan tehtäväksi myös merimieseläkelakiin.

Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2002.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotusten hyväksymistä muuttamattomina.

Valiokunta toteaa, että esityksessä tarkoitettu vuoden sääntö, joka on vakiintuneen tulkintakäytännön mukainen, ei ole ongelmaton vakuutetun eläketurvan kannalta. Eläkepalkan pienentyminen saattaa olla kohtuuton myös niissä tilanteissa, jolloin työntekijä on työsuhteensa viimeisinä vuosina ollut usein sairauslomalla tai lomautettuna, erityisesti kun palkattomat jaksot jakautuvat eri kalenterivuosille, taikka joutunut toistuvasti tekemään ns. pätkätöitä. Valiokunta toteaa, että uudistettaessa eläkkeen karttumista koskevia säännöksiä, tulee nyt ehdotetun vuoden säännön ohella pyrkiä poistamaan laajemminkin palkattomien jaksojen huomioon ottamisesta eläkekarttumaan aiheutuvia ilmeisiä epäkohtia.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta kunnioittavasti ehdottaa,

että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Helsingissä 8 päivänä helmikuuta 2002

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Marjatta Vehkaoja /sd
 • vpj. Timo Ihamäki /kok
 • jäs. Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Merikukka Forsius /vihr
 • Tuula Haatainen /sd
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Niilo Keränen /kesk
 • Valto Koski /sd
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Pehr Löv /r
 • Päivi Räsänen /kd
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Arto Seppälä /sd
 • Marjatta Stenius-Kaukonen /vas
 • Raija Vahasalo /kok
 • Jaana Ylä-Mononen /kesk

Valiokunnan sihteereinä ovat toimineet

valiokuntaneuvos  Eila  Mäkipää

apulaissihteeri  Harri  Sintonen

​​​​