SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 1/2003 vp

StVM 1/2003 vp - HE 3/2003 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain 10 luvun 5 §:n 2 momentin muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 20 päivänä toukokuuta 2003 lähettänyt sosiaali- ja terveysvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi työttömyysturvalain 10 luvun 5 §:n 2 momentin muuttamisesta (HE 3/2003 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

hallitusneuvos Katriina Alaviuhkola, sosiaali- ja terveysministeriö

lakimies Suvi Onninen, Kansaneläkelaitos

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan työttömyysturvalain koulutuspäivärahan määrää koskevaa säännöstä muutettavaksi. Ehdotuksen mukaan koulutuspäivärahaan, jota maksetaan työmarkkinatuen suuruisena, ei sovellettaisi työmarkkinatuen tarveharkintaa koskevia säännöksiä.

Laki ehdotetaan tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun se on hyväksytty.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 23 päivänä toukokuuta 2003

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Valto Koski /sd
 • jäs. Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Pehr Löv /r
 • Riikka Moilanen-Savolainen /kesk
 • Leena Rauhala /kd
 • Juha Rehula /kesk
 • Paula Risikko /kok
 • Arto Seppälä /sd
 • Raija Vahasalo /kok
 • Erkki Virtanen /vas
 • vjäs. Sari Sarkomaa /kok

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Eila  Mäkipää

​​​​