SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 1/2005 vp

StVM 1/2005 vp - HE 273/2004 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys valtion eläkelain ja valtion eläkerahastosta annetun lain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 8 päivänä helmikuuta 2005 lähettänyt sosiaali- ja terveysvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen valtion eläkelain ja valtion eläkerahastosta annetun lain muuttamisesta (HE 273/2004 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

ylitarkastaja Riikka Rask, valtiovarainministeriö

lakimies Jorma Kurula, Valtiokonttori

neuvottelupäällikkö Seppo Väänänen, Palkansaajajärjestö Pardia ry

talous- ja sosiaalipoliittinen sihteeri Ilkka Alava, Valtion yhteisjärjestö VTY ry

Lisäksi kirjallisen lausunnon ovat antaneet sosiaali- ja terveysministeriö ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valtion eläkelakia ja valtion eläkerahastosta annettua lakia vuoden 2004 alusta voimaan tulleen velan vanhentumisesta annetun lain johdosta. Eläkemaksun maksuunpanolle, aiheettomasti maksetun eläkemaksun palauttamiselle, aiheettomasti maksetun etuuden takaisin perimiselle ja maksamatta jääneen etuuden saamiselle säädettäisiin kymmenen vuoden vanhentumisaika. Uudeksi vanhentumisajaksi ehdotetaan takaisinperintäpäätöksellä vahvistettujen etuussaatavien perintää koskevaa viiden vuoden vanhentumisaikaa, jonka katkaisemisesta alkaisi kulua uusi viiden vuoden vanhentumisaika. Viiden vuoden vanhentumisaikaa ehdotetaan myös aiheettomasti maksetun eläkemaksun palauttamiselle ja maksamatta jääneen etuuden saamiselle sen jälkeen, kun niitä on edellä mainitun kymmenen vuoden määräajan kuluessa vaadittu ensimmäisen kerran Valtiokonttorilta. Ehdotusta vastaavat muutokset on aikaisemmin hyväksytty työntekijäin eläkelakiin ja kunnalliseen eläkelakiin.

Valtion eläkelakiin ehdotetaan tehtäväksi tarkistuksia myös vuoden 2004 alusta voimaan tulleen hallintolain vuoksi.

Lainmuutokset ehdotetaan tulemaan voimaan keväällä 2005.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotusten hyväksymistä muuttamattomina.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta pitää viimeistä eläkelaitosta koskevan järjestelyn täytäntöönpanon kannalta tärkeänä, että työeläkejärjestelmän vanhentumissäännökset ovat samansisältöiset. Valiokunta viittaa aiemmin työntekijäin eläkelain ja kunnallisen eläkelain vanhentumissäännöksiä käsiteltäessä lausumaansa (StVM 30/2003 vp ja StVM 37/2004 vp) ja toteaa, että myös valtion eläkelain mukaista takaisinperinnän kymmenen vuoden vanhentumisaikaa on tarpeen arvioida uuden työeläkelain valmistelun yhteydessä.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Helsingissä 8 päivänä helmikuuta 2005

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Valto Koski /sd
 • jäs. Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Pehr Löv /r
 • Riikka Moilanen-Savolainen /kesk
 • Leena Rauhala /kd
 • Paula Risikko /kok
 • Arto Seppälä /sd
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Tapani Tölli /kesk
 • Raija Vahasalo /kok

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Harri Sintonen