SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 1/2006 vp

StVM 1/2006 vp - HE 163/2005 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi Lääkehoidon kehittämiskeskuksesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 18 päivänä lokakuuta 2005 lähettänyt sosiaali- ja terveysvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi Lääkehoidon kehittämiskeskuksesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta (HE 163/2005 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

ylilääkäri Terhi Hermanson ja hallitussihteeri Marjaana Maisonlahti, sosiaali- ja terveysministeriö

pääsihteeri Sinikka Rajaniemi, Lääkkeiden hintalautakunta

erikoistutkija Sinikka Sihvo, Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus

osastopäällikkö Erkki Palva, Lääkelaitos

johtaja Taina Mäntyranta, Lääkehoidon kehittämiskeskus ROHTO

edunvalvontajohtaja Sirpa Rinta, Lääketeollisuus ry

rekisteröinti- ja laatutoimikunnan puheenjohtaja Heidi Aittoniemi, Rinnakkaislääketeollisuus ry

varatoiminnanjohtaja Risto Ihalainen, Suomen Lääkäriliitto

Lisäksi Tietosuojavaltuutetun toimisto on antanut kirjallisen lausunnon.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lakia Lääkehoidon kehittämiskeskuksesta siten, että keskukselle annettaisiin oikeus saada tehtäviensä hoitamiseksi Lääkkeiden hintalautakunnalta välttämättömät tiedot. Tarkoituksena on parantaa Lääkehoidon kehittämiskeskuksen mahdollisuuksia kehittää lääkkeenmääräämistä nykyistä rationaalisempaan suuntaan.

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Yleisperustelut

Voimassa olevan lainsäädännön perusteella Lääkehoidon kehittämiskeskuksella on oikeus saada maksutta ja salassapitosäännösten estämättä tehtäviensä hoitamiseksi tarpeelliset tiedot Lääkelaitokselta, Kansaneläkelaitokselta ja Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskukselta. Sosiaali- ja terveysvaliokunta pitää tarpeellisena, että tarvittavat tiedot voidaan saada myös Lääkkeiden hintalautakunnalta.

Lääkehoidon kehittämiskeskuksen tehtävänä on edistää rationaalista lääkehoitoa ja parantaa lääkekustannusten hallittavuutta. Tämän tehtävän toteuttamiseksi on erittäin tärkeää, että esimerkiksi lääkkeiden hoidollisesta arvosta ja taloudellisuudesta hintalautakunnassa saadut tiedot ovat Lääkehoidon kehittämiskeskuksen käytettävissä sen tuottaessa lääkkeiden arviointeja muun muassa koulutusta ja niin kutsuttujen Käypä Hoito -suositusten laadintaa varten. Valiokunta pitää tärkeänä, että tietojen saantioikeus koskee hallituksen esityksen perusteluissa esitetyllä tavalla sekä korvattavuushakemuksen hyväksymiseen että hylkäämiseen johtavia taustatietoja. Valiokunta pitää asianmukaisena sitä, että ehdotetussa säännöksessä todetaan selkeästi, ettei liike- tai ammattisalaisuuden piiriin kuuluvia tietoja saa luovuttaa edelleen.

Yksityiskohtaiset perustelut

3 §. Tietojen saanti.

Yleisperusteluissa esitetyistä syistä valiokunta ehdottaa lakiehdotuksen 3 §:n 1 momentin 2 kohdan täsmentämistä siten, että säännös koskisi paitsi hinnan vahvistamiseen myös korvattavuuden hylkäämiseen johtaneen hakemuksen käsittelyn yhteydessä saatuja tietoja.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muutettuna seuraavasti:

Valiokunnan muutosehdotus

Laki

Lääkehoidon kehittämiskeskuksesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan Lääkehoidon kehittämiskeskuksesta 11 päivänä joulukuuta 2002 annetun lain (1080/2002) 3 § seuraavasti:

3 §

Tietojen saanti

Lääkehoidon kehittämiskeskuksella on oikeus saada maksutta ja salassapitosäännösten estämättä seuraavat tiedot silloin kun ne ovat välttämättömiä tässä laissa säädettyjen tehtävien hoitamiseksi:

(1 kohta kuten HE)

2) Lääkkeiden hintalautakunnalta lääkevalmisteen peruskorvattavuutta ja erityiskorvattavuutta koskevien tehtävien hoitamisen yhteydessä sille luovutetut tai siellä syntyneet tiedot;

(3 ja 4 kohta kuten HE)

(2 mom. kuten HE)

_______________

Voimaantulosäännös

(Kuten HE)

_______________

Helsingissä 14 päivänä helmikuuta 2006

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Valto Koski /sd
 • vpj. Eero Akaan-Penttilä /kok
 • jäs. Anneli Kiljunen /sd
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Pehr Löv /r
 • Riikka Moilanen-Savolainen /kesk
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Leena Rauhala /kd
 • Juha Rehula /kesk
 • Arto Seppälä /sd
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Tapani Tölli /kesk
 • Raija Vahasalo /kok
 • Erkki Virtanen /vas
 • vjäs. Anne Holmlund /kok

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Harri  Sintonen