SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 1/2009 vp

StVM 1/2009 vp - HE 226/2008 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain 11 luvun 8 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 5 päivänä helmikuuta 2009 lähettänyt sosiaali- ja terveysvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi työttömyysturvalain 11 luvun 8 §:n muuttamisesta (HE 226/2008 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

hallitusneuvos Esko Salo, sosiaali- ja terveysministeriö

etuuspäällikkö Suvi Onninen, Kansaneläkelaitos

hallituksen puheenjohtaja Ranja Nenonen, Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö

asiantuntija Vesa Rantahalvari, Elinkeinoelämän keskusliitto EK

ekonomisti Jonas Rahkola, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry

työmarkkina-asiain päällikkö Merja Hirvonen, Suomen Yrittäjät

Lisäksi kirjallisen lausunnon ovat antaneet Akava ry ja Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia siten, että niitä perusteita, joilla soviteltua työttömyysetuutta voidaan maksaa ennakkona hakijan oman palkkailmoituksen perusteella, väljennettäisiin. Muutosten tavoitteena on lisätä ennakkomaksun käyttöä. Ennakkomaksun käyttö vähentää viiveitä etuuden maksatuksessa ja siten edistää työn vastaanottamista.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan keväällä 2009.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksellä laajennetaan Kansaneläkelaitoksen ja työttömyyskassojen mahdollisuutta maksaa soviteltua työttömyysetuutta ennakkona hakijan oman palkkailmoituksen perusteella. Ennakkomaksulla voidaan ehkäistä toimeentulokatkoksia ja osaltaan edistää työttömän halukkuutta ottaa vastaan määräaikaisia ja osa-aikaisia töitä.

Ennakkomaksua saaneen tulee edelleen toimittaa kirjallinen palkkatodistus työttömyysturvaa maksaneelle. Valiokunta toteaa, että sähköisen työtodistuksen avulla voitaisiin vähentää byrokratiaa ja lyhentää edelleen maksatusviiveitä. Valiokunta huomauttaa vielä, että Kansaneläkelaitoksen ja työttömyyskassojen tulisi nykyistä paremmin tiedottaa asiakkailleen mahdollisuudesta hakea sovitellun työttömyysetuuden ennakkomaksua.

Valiokunta pitää hallituksen esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena ja puoltaa sen hyväksymistä muuttamattomana.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 10 päivänä helmikuuta 2009

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Juha Rehula /kesk
 • vpj. Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • jäs. Maria Guzenina-Richardson /sd
 • Hannakaisa Heikkinen /kesk
 • Arja Karhuvaara /kok
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Jukka Mäkelä /kok
 • Håkan Nordman /r
 • Päivi Räsänen /kd
 • Paula Sihto /kesk
 • Satu Taiveaho /sd
 • Lenita Toivakka /kok
 • Erkki Virtanen /vas

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Eila  Mäkipää

​​​​