SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 10/2001 vp

StVM 10/2001 vp - HE 54/2001 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi kansaneläkeindeksistä

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 2 päivänä toukokuuta 2001 lähettänyt sosiaali- ja terveysvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi kansaneläkeindeksistä (HE 54/2001 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

vanhempi hallitussihteeri Juha Rossi, sosiaali- ja terveysministeriö

suunnittelupäällikkö Olli Valpola ja matemaatikko Jorma Jauhiainen, Kansaneläkelaitos

asiamies Vesa Rantahalvari, Palvelutyönantajat

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki kansaneläkeindeksistä. Se korvaisi nykyisen kansaneläkelaissa säädettyjen eläkkeiden ja avustusten sitomisesta elinkustannuksiin annetun lain ja sitä täydentävän kansaneläkkeiden sitomisesta elinkustannuksiin annetun valtioneuvoston päätöksen. Muutokset olisivat lakiteknisiä. Elinkustannusindeksin kehitystä seuraavaan kansaneläkeindeksiin sidottujen eläkkeiden, muiden etuuksien ja niiden määräytymisperusteiden tarkistamismenettely säilyisi sisällöllisesti ennallaan.

Erikseen annettavien lakiehdotusten mukaan sosiaaliturvaa koskevien eri lakien sisältämät markkamäärät on tarkoitus muuttaa vuoden 2002 alusta euroiksi. Tässä yhteydessä kansaneläkeindeksiin sidottujen etuuksien laissa olevat rahamäärät kiinnitettäisiin yhtenäisesti vuoden 2001 indeksitasoon, kun ne nykyisin on ilmaistu useiden eri ajankohtien indeksipistelukujen mukaisina. Sama koskisi TEL-indeksiin sidottuja Kansaneläkelaitoksen maksamia etuuksia ja niiden määräytymisperusteita.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä seuraavin huomautuksin ja muutosehdotuksin.

Valiokunta ehdottaa lakiehdotuksen 1 §:n kielellistä selkeyttämistä. Lakiehdotuksen 5 §:n perustelujen mukaan kumottavia säännöksiä sovellettaisiin silloin, kun kansaneläkeindeksiin sidottuja etuuksia käsitellään takautuvasti ajalta ennen uuden lainsäädännön voimaantuloa. Valiokunta ehdottaa soveltamista koskevan siirtymäsäännöksen lisäämistä 5 §:ään uudeksi 3 momentiksi. Samalla neljänneksi siirtyvää kolmatta momenttia ehdotetaan kielellisesti täsmennettäväksi. Lisäksi valiokunta toteaa, että lakiehdotuksesta puuttuu johtolause, minkä vuoksi valiokunta ehdottaa sen lisäämistä.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta kunnioittavasti ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muutettuna (Valiokunnan muutosehdotus).

Valiokunnan muutosehdotus

Laki

kansaneläkeindeksistä

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Soveltamisala

Kansaneläkelain (347/1956) mukaiset etuudet ja niiden määräytymisperusteet sidotaan hintatason muutoksiin siten kuin tässä laissa säädetään. Tätä lakia sovelletaan muun lain mukaisen etuuden tarkistamiseen siten kuin siitä erikseen säädetään.

2—4 §

(Kuten HE)

5 §

Voimaantulo

(1 ja 2 mom. kuten HE)

Käsiteltäessä kansaneläkeindeksiin sidottuja etuuksia, jotka kohdistuvat aikaan ennen tämän lain voimaantuloa, sovelletaan kuitenkin tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä. (Uusi)

Jos muualla laissa tai asetuksessa viitataan tämän lain voimaantultua kansaneläkelaissa säädettyjen eläkkeiden ja avustusten sitomisesta elinkustannuksiin anne tun lain säännöksiin, viittauksen katsotaan tarkoittavan tätä lakia.

_______________

Helsingissä 9 päivänä toukokuuta 2001

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Marjatta Vehkaoja /sd
 • jäs. Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Merikukka Forsius /vihr
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Niilo Keränen /kesk
 • Valto Koski /sd
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Päivi Räsänen /skl
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Marjatta Stenius-Kaukonen /vas
 • Jaana Ylä-Mononen /kesk
 • vjäs. Erkki Kanerva /sd

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Eila Mäkipää

​​​​