SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 10/2003 vp

StVM 10/2003 vp - HE 67/2003 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 18 päivänä syyskuuta 2003 lähettänyt sosiaali- ja terveysvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain muuttamisesta (HE 67/2003 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

hallitussihteeri Jaakko Hannula ja erikoissuunnittelija Minna Liuttu, sosiaali- ja terveysministeriö

aktuaaripäällikkö Antero Ahonen, Kansaneläkelaitos

johtaja Kaarina Knuuti, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK

apulaisjohtaja Teuvo Siitonen, Maatalousyrittäjien eläkelaitos MELA

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi maatalousyrittäjien tapaturmavakuutusjärjestelmän rahoitusta koskevia säännöksiä. Järjestelmä rahoitettaisiin edelleen perusturvaosuudella ja lisäturvaosuudella. Perusturvaosuudesta vastaavat Kansaneläkelaitos ja Maatalousyrittäjien eläkelaitos ja lisäturvaosuudesta vakuutetut ja valtio.

Maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuksen kokonaiskustannuksista kuuluisi perusturvaosuuteen 40,4 prosenttia ja lisäturvaosuuteen 59,6 prosenttia. Perusturvaosuuden rahoituksessa Kansaneläkelaitoksen osuus maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuksen kokonaiskustannuksista nousisi 26 prosentista 30,8 prosenttiin ja Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen osuus laskisi 15,09 prosentista 9,6 prosenttiin.

Lisäturvan rahoituksessa valtion osuus ehdotetaan alennettavaksi nykyisestä 32,95 prosentista 27,8 prosenttiin kokonaiskustannuksista ja maatalousyrittäjien vakuutusmaksuosuus nykyisestä 32,95 prosentista 31,8 prosenttiin.

Myös perusturvan rahoituksen osalta ehdotetaan siirryttäväksi työvahinkoturvan järjestämisestä aiheutuvan vastuun rahastointiin. Tähän liittyen ehdotetaan lisäksi, että Kansaneläkelaitos ja Maatalousyrittäjien eläkelaitos maksaisivat uudistuksen siirtymäkautena niin sanottua korvausvastuun täydennysmaksua. Sillä katettaisiin perusturvan osalta ennen vuotta 2004 syntynyttä kattamatonta vastuuta. Arvion mukaan täydennysmaksu olisi vuosina 2004—2018 keskimäärin 2,8 miljoonaa euroa vuodessa.

Kun otetaan huomioon valtion osuus lisäturvan rahoituksessa ja valtion osuus Kansaneläkelaitoksen ja Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen rahoituksen kautta, ehdotetut muutokset lisäävät valtion kustannuksia noin 2,2 miljoonalla eurolla vuonna 2004.

Esitys liittyy valtion vuoden 2004 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan 1 päivänä tammikuuta 2004.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 30 päivänä syyskuuta 2003

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Valto Koski /sd
 • vpj. Eero Akaan-Penttilä /kok
 • jäs. Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Pehr Löv /r
 • Riikka Moilanen-Savolainen /kesk
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Leena Rauhala /kd
 • Juha Rehula /kesk
 • Paula Risikko /kok
 • Arto Seppälä /sd
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Raija Vahasalo /kok
 • Erkki Virtanen /vas
 • Tuula Väätäinen /sd

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Eila  Mäkipää