SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 10/2014 vp

StVM 10/2014 vp - HE 152/2014 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi toimeentulotuesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 19 päivänä syyskuuta 2014 lähettänyt sosiaali- ja terveysvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen eduskunnalle laiksi toimeentulotuesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta (HE 152/2014 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

asuntoneuvos Raimo Kärkkäinen, sosiaali- ja terveysministeriö

etuuspäällikkö Heli Kauhanen, Kansaneläkelaitos

tutkimusprofessori Pasi Moisio, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)

erityisasiantuntija Ellen Vogt, Suomen Kuntaliitto

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi toimeentulotuesta annettua lakia. Väliaikaisena voimassa oleva säännös, jonka mukaan tulona ei oteta huomioon vähintään 20:tä prosenttia ansiotuloista, kuitenkin enintään 150:tä euroa kuukaudessa, muutettaisiin pysyväksi. Säännös on ollut voimassa vuodesta 2002 alkaen ja sen voimassaoloa on jatkettu useampaan kertaan. Samalla säännöstä ehdotetaan muutettavaksi siten, että vähennys olisi tulonsaajakohtainen, kun se nyt on kotitalouskohtainen.

Etuoikeutetulla tulolla ei ole ollut merkittäviä kustannusvaikutuksia eikä säännöksen muuttamisella pysyväksi arvioida myöskään olevan mainittavia vaikutuksia toimeentulotukimenoihin. Etuoikeutettu tulo voi kuitenkin yksittäistapauksissa toimia kannustimena työn vastaan ottamiseen, ehkäistä syrjäytymistä ja parhaassa tapauksessa yhdessä muiden lainsäädäntöön säädettyjen kannustimien kanssa luoda edellytykset pysyvään työllistymiseen.

Esitys liittyy valtion vuoden 2015 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2015.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Lakiehdotuksen mukaan muutetaan pysyväksi väliaikaisena voimassa oleva toimeentulotukilain 11 §:n säännös, jonka mukaan tulona ei oteta huomioon vähintään 20:tä prosenttia ansiotuloista, kuitenkin enintään 150:tä euroa kuukaudessa. Tämä toimeentulotuessa etuoikeutettua ansiotuloa koskeva säännös on ollut väliaikaisilla laeilla säädettynä voimassa vuodesta 2002 alkaen. Etuoikeutettu ansiotulo ehdotetaan samalla muutettavaksi tulonsaajakohtaiseksi. Sosiaali- ja terveysvaliokunta pitää lakiehdotusta tarkoituksenmukaisena ottaen myös huomioon väliaikaisen sääntelyn kaiken kaikkiaan pitkä voimassaoloaika ja puoltaa sen hyväksymistä muuttamattomana.

Valiokunta on kokeilulakia säädettäessä ja sitä neljään kertaan jatkettaessa kiinnittänyt huomiota ansiotulojen ja sosiaaliturvan yhteensovituksen epäkohtiin, joita kokeilu ja sen jatkaminen ovat tuoneet esiin (StVM 41/2010 vp ja siinä viitatut mietinnöt). Epäkohdat ovat liittyneet erityisesti siihen, että toimeentulotuella olevat kotitaloudet ovat saaneet samanaikaisesti muita tulovähenteisiä etuuksia, jolloin hyöty etuoikeutetusta ansiotulosta on jäänyt varsin vähäiseksi. Kuten esityksen perusteluissa viitataan, työttömyysturvaan aiemmin säädetyn 300 euron suojaosuuden seurauksena pienetkin ansiotulot nostavat työttömän käteen jäävät tulot yli toimeentulotuen rajojen. Lakiehdotus on kuitenkin periaatteellisesti tärkeä kannustinvaikutuksen ja työllistymisen tukemisen kannalta.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Juha Rehula /kesk
 • vpj. Anneli Kiljunen /sd
 • jäs. Johanna Jurva /ps
 • Laila Koskela /ps
 • Merja Kuusisto /sd
 • Merja Mäkisalo-Ropponen /sd
 • Hanna Mäntylä /ps
 • Terhi Peltokorpi /kesk
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Hanna Tainio /sd
 • Anu Vehviläinen /kesk
 • Erkki Virtanen /vas

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Harri  Sintonen