SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 11/2006 vp

StVM 11/2006 vp - HE 63/2006 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi eläkeoikeuden siirtämisestä Suomen työeläkejärjestelmän ja Euroopan yhteisöjen eläkejärjestelmän välillä annetun lain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 23 päivänä toukokuuta 2006 lähettänyt sosiaali- ja terveysvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi eläkeoikeuden siirtämisestä Suomen työeläkejärjestelmän ja Euroopan yhteisöjen eläkejärjestelmän välillä annetun lain muuttamisesta (HE 63/2006 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

hallitusneuvos Katriina Alaviuhkola, sosiaali- ja terveysministeriö

hallitussihteeri Marja Isomäki, valtiovarainministeriö

kehityspäällikkö Jaana Rissanen, Eläketurvakeskus

toimistopäällikkö Soile Manninen, Valtiokonttori

lakimies Karoliina Kiuru, Kuntien eläkevakuutus

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi eläkeoikeuden siirtämistä Suomen työeläkejärjestelmän ja Euroopan yhteisöjen eläkejärjestelmän välillä annettua lakia niin, että siinä otetaan huomioon Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavan henkilöstöasetuksen muutokset. Samalla laki saatetaan vastaamaan vuoden 2005 alusta voimaan tulleen työeläkeuudistuksen periaatteita.

Ehdotetut muutokset ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Yleisperustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä seuraavasti tarkistettuna.

Vuoden 2005 työeläkeuudistuksen yhteydessä muutettiin työntekijäin eläkelain 20 §:ää siten, että eläkelautakunnan nimi muutettiin työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnaksi. Muutos tuli voimaan kuluvan vuoden alusta. Tästä syystä lakiehdotuksen 11 §:n 3 momentin sanamuoto tulee korjata voimassa olevan lain muotoon.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muutoin muuttamattomana paitsi 11 § muutettuna seuraavasti:

Valiokunnan muutosehdotus
11 §

Muutoksenhaku ja päätöksen poistaminen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(2 mom. kuten HE)

Jos asiassa, jossa on kysymys evätyn edun myöntämisestä tai myönnetyn edun lisäämisestä, ilmenee uutta selvitystä, Eläketurvakeskuksen tai asianomaisen eläkelaitoksen on tutkittava asia uudelleen. Eläkelaitos voi aikaisemman lainvoimaisen päätöksen estämättä myöntää evätyn edun taikka myöntää edun aikaisempaa suurempana. Myös asianomainen muutoksenhakulautakunta ja vakuutusoikeus voivat menetellä vastaavasti muutoksenhakuasiaa käsitellessään. Tässä momentissa tarkoitettuun päätökseen saa hakea muutosta siten kuin 1 momentissa (poist.) säädetään.

_______________

Helsingissä 2 päivänä kesäkuuta 2006

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Valto Koski /sd
 • vpj. Eero Akaan-Penttilä /kok
 • jäs. Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Riikka Moilanen-Savolainen /kesk
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Leena Rauhala /kd
 • Juha Rehula /kesk
 • Arto Seppälä /sd
 • Raija Vahasalo /kok
 • Erkki Virtanen /vas
 • Tuula Väätäinen /sd

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Eila  Mäkipää

​​​​