SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 11/2009 vp

StVM 11/2009 vp - HE 39/2009 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laeiksi työttömyysturvalain ja työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 1 päivänä huhtikuuta 2009 lähettänyt sosiaali- ja terveysvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laeiksi työttömyysturvalain ja työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta (HE 39/2009 vp).

Lakialoite

Valiokunta on käsitellyt esityksen yhteydessä lakialoitteen laiksi työttömyysturvalain 2 luvun 1 §:n ja 3 luvun 5 §:n muuttamisesta (LA 11/2008 vp — Jukka Gustafsson /sd ym.), joka on lähetetty valiokuntaan 5 päivänä maaliskuuta 2008.

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

ylitarkastaja Timo  Meling, työ- ja elinkeinoministeriö

hallitussihteeri Kirsi Päivänsalo, sosiaali- ja terveysministeriö

lakimies Jarmo Pätäri, Akava ry

asiantuntija Johan Åström, Elinkeinoelämän keskusliitto EK

työttömyyskassan johtaja Pasi Koskinen, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry

sosiaalipoliittinen asiantuntija Katja Veirto, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry

työmarkkina-asiain päällikkö Merja Hirvonen, Suomen Yrittäjät

lakimies Heli Puura, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry

neuvottelupäällikkö Seppo Väänänen, Palkansaajajärjestö Pardia ry

Lisäksi Työttömyysvakuutusrahasto on antanut kirjallisen lausunnon.

HALLITUKSEN ESITYS JA LAKIALOITE

Hallituksen esitys

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia siten, että laissa säädettäisiin työnhakijan oikeudesta työttömyysetuuteen tilanteissa, joissa työntekijän työntekovelvollisuus ja työnantajan velvollisuus maksaa palkkaa ovat keskeytyneet kokonaan lomauttamiseen verrattavalla tavalla työsuhteen pysyessä muutoin voimassa.

Muutos koskisi työntekijöitä, joiden työnteko on estynyt työpaikkaa kohdanneen tulipalon, poikkeuksellisen luonnontapahtuman tai muun sen kaltaisen hänestä tai työnantajasta riippumattoman syyn vuoksi, sekä työntekijöitä, joiden työnteko ja palkanmaksu ovat keskeytyneet työsopimuksen ehdon takia. Lisäksi ehdotetaan säädettäväksi virasta pidätettyjen virkamiesten oikeudesta työttömyysetuuteen korvauksettoman määräajan jälkeen.

Mainituille henkilöille maksettaviin ansiopäivärahoihin ei maksettaisi valtionosuutta. Tästä ehdotetaan säädettäväksi laissa työttömyysetuuksien rahoituksesta.

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2009.

Lakialoite

Lakialoitteessa LA 11/2009 vp ehdotetaan, että työttömyysturvalakia tarkistettaisiin siten, että työntekijällä ja viranhaltijalla on oikeus työttömyysturvalain tarkoittamalla tavalla työttömyysturvaetuuteen siinä tapauksessa, että työnteko ja palkanmaksu ovat työsopimuksessa tai virkamääräyksessä olevan ehdon perusteella keskeytyneet lomautukseen rinnastettavalla tavalla, jos keskeytys on johtunut työnantajan toiminnan kausiluontoisuudesta ja kysymys on vuosittain toistuvasta tapahtumasta.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Oikeus työttömyysturvaan

Hallituksen esityksellä selkeytetään ja samalla laajennetaan työntekijän oikeutta työttömyysturvaan eräissä tilanteissa. Työnteon ja palkanmaksun keskeytyminen työsopimuksen ehdon perusteella määriteltäisiin työttömyysturvalaissa lomautukseen rinnastettavaksi syyksi ja työnhakijaa pidettäisiin tänä aikana työttömänä. Käytännössä muutos koskee erityisesti kouluissa työskentelevien kouluavustajien ja tuntiopettajien oikeutta työttömyysturvaan koulutyön keskeytyksien ajalta. Vastaavia koulujen loma-ajaksi keskeytyviä töitä on myös seurakunnissa ja järjestöissä. Lakiehdotuksen perusteella tällaisissa töissä työskenteleville voitaisiin maksaa työttömyysetuutta työnteon keskeytyksen ajalta, jos etuuden maksamisen muut edellytykset ovat olemassa.

Valiokunta toteaa, että ehdotetulla muutoksella voidaan vahvistaa työntekijöiden yhdenvertaista kohtelua. Pääsääntöisesti työsopimuksessa sovittu työntekovelvollisuuden loppuminen johtuu koulujen vakiintuneista toiminta-ajoista, eikä työntekijällä ole mahdollisuuksia tältä osin vaikuttaa työsopimuksen ehtoihin, eikä työsopimuksen sopimistilannetta voi näin ollen pitää tasavertaisena. Lisäksi toimintatavat ja sopimusehdot eri kunnissa vaihtelevat.

Ammattitaitosuoja

Työttömyysetuuden saaminen lomautukseen rinnastettavan syyn perusteella tarkoittaisi näiden henkilöiden kohdalla pääsääntöisesti sitä, ettei oman alan työtä olisi saatavissa, koska kaikkien koulujen kesälomat ajoittuvat samaan ajankohtaan. Tästä syystä lakiehdotuksessa poistetaan näiden henkilöiden osalta työttömyysturvalain 2 luvun 13 §:ssä säädetty ammattitaitosuoja. Jos näillä työnhakijoilla olisi normaali kolmen kuukauden ammattitaitosuoja, heille ei voitaisi tarjota muuta työtä, jota heidän olisi työttömyysetuuden saamisen edellytyksenä otettava vastaan. Koulujen kesäloma-aika on tyypillisesti enintään kolme kuukautta.

Valiokunta pitää tärkeänä, että toiminnan keskeytyksen ajaksi kunnissa pyritään järjestämään vaille työtä jääville soveltuvaa korvaavaa työtä. Palkanmaksun jatkuminen turvaa työntekijöiden toimeentuloa paremmin kuin työttömyysetuus. Lakiesitykseen sisältyvä ammattitaitosuojan poistaminen lakiehdotuksen tarkoittamissa tilanteissa pitää sinänsä huolen siitä, ettei esityksellä luoda työttömyysturva-automaattia. Mikäli henkilö ei ota vastaan työttömyysturvalain mukaista työtä, hänelle määrätään karenssi eikä hänellä määräajan aikana ole oikeutta työttömyysturvaan. Työteko on siis ensisijaista työttömyysetuuteen nähden.

Valiokunta kiinnittää huomiota siihen, ettei lakiehdotuksen tarkoituksena myöskään ole helpottaa työttömyysturvan käyttöä palkan kompensaationa. Tästä syystä on tarpeen seurata, lisääkö uudistuksen voimaantulo sellaisten työsopimusehtojen käyttöä, joilla toiminnan keskeytykset vapauttavat palkanmaksusta. Ehtojen yleistyminen heikentäisi palkansaajien asemaa ja vääristäisi työnantajien kesken työnantajavelvoitteista aiheutuvaa kustannustenjakoa.

Valiokunta pitää nyt ehdotettua työttömyysturvan uudistusta parannuksena erityisesti kouluavustajien asemaan. Valiokunta katsoo kuitenkin, että kouluavustajien asemaa tulisi ensisijaisesti parantaa nykyistä paremmilla työehdoilla. Erityistä tukea tarvitsevien lasten määrän kasvu lisää myös kouluavustajien tarvetta. Työn houkuttelevuuden lisäämiseksi kouluavustajien työ tulisi järjestää kokopäiväiseksi ja vakituisiin työsuhteisiin perustuviksi. Lisäksi kouluavustajille tulisi järjestää ammattiin pätevöittävää koulutusta.

Muut ehdotukset

Esitykseen sisältyvät ehdotukset työttömyysturvaoikeudesta silloin, kun työnteko on estynyt työpaikkaa kohdanneen tulipalon tai siihen verrattavan syyn takia, ovat perusteltuja. Kyse on lukumääräisesti vähäisistä tapauksista, mutta yksilön kannalta tärkeistä parannuksista tai täsmennyksistä. Esityksellä voidaan parantaa työntekijöiden yhdenvertaista oikeutta työttömyysturvaan työn loppuessa työantajan toiminnan keskeytyksen takia. Myös lakiin ehdotettavat uudet säännökset työttömyysturvan maksamisesta virasta pidättämisen ajalta ovat tarpeellisia.

Ikäraja

Työttömyysturvaa maksetaan pääsääntöisesti työttömyysturvalain 3 luvun 1 §:n mukaan sen kuukauden loppuun, jolloin etuuden hakija täyttää 65 vuotta. Vain laissa erikseen mainituissa tilanteissa, pääsääntöisesti koko- tai osa-aikaisesti lomautetuille, voidaan etuutta maksaa 68 ikävuoteen saakka. Valiokunta katsoo, että lomautukseen rinnastettavalla syyllä työttömäksi jäävät on johdonmukaista rinnastaa myös etuuden saamista koskevien ikärajojen osalta lomautettuihin. Tästä syystä valiokunta ehdottaa, että työttömyysturvalain 3 luvun 1 §:n 2 momenttia muutetaan.

Ikärajan muutoksella ei juurikaan ole vaikutusta työttömyysturvan menoihin. Vuonna 2008 vain 32:lle yli 65-vuotiaalle henkilölle oli maksettu ansiopäivärahaa. Ansiopäivärahaan ei esityksen tarkoittamissa tilanteissa maksettaisi valtionosuutta, kuten ei lomautusaikaisessakaan etuudessa. Päivärahat rahoitetaan työnantajien ja työntekijöiden työttömyysvakuutusmaksuilla.

Valiokunta pitää tärkeänä lakiehdotuksen nopeaa voimaantuloa, jotta näiden palkansaajien asemaa ja sosiaaliturvaa voidaan parantaa jo vuoden 2009 kesästä alkaen.

Lakialoite

Valiokunta on hyväksynyt lakiehdotuksen hallituksen esityksen pohjalta, minkä vuoksi lakialoite ehdotetaan hylättäväksi.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa,

että 2. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana,

että 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna (Valiokunnan muutosehdotukset) ja

että lakialoite LA 11/2008 vp hylätään.

Valiokunnan muutosehdotukset

1.

Laki

työttömyysturvalain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 30 päivänä joulukuuta 2002 annetun työttömyysturvalain (1290/2002) 1 luvun 5 §:n 1 momentin 12 ja 13 kohta, 2 luvun 1 §:n 2 momentti, 3 luvun 1 §:n 2 momentti ja 4 luvun 1 §:n 1 momentin 2 kohta,

sellaisina kuin niistä ovat 1 luvun 5 §:n 1 momentin 12 ja 13 kohta laissa 1354/2007, 3 luvun 1 §:n 2 momentti laissa 1330/2004 sekä 4 luvun 1 §:n 1 momentin 2 kohta laissa 459/2005, ja

lisätään 1 luvun 5 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on osaksi laissa 970/2003 sekä mainituissa laeissa 459/2005 ja 1354/2007, uusi 14 kohta sekä 2 luvun 9 §:ään uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 momentti siirtyy 3 momentiksi, ja 13 §:ään uusi 4 momentti seuraavasti:

1 luku

Yleiset säännökset

5 §

(Kuten HE)

2 luku

Etuuden saamisen työvoimapoliittiset edellytykset

1, 9 ja 13 §

(Kuten HE)

3 luku

Etuuden saamisen yleiset rajoitukset

1 § (Uusi)

Ikä

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Sen estämättä, mitä 1 momentissa ja julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 1 luvun 8 §:n 1 momentissa säädetään, muuta työttömyysetuutta kuin koulutuspäivärahaa myönnetään henkilölle sen kalenterikuukauden jälkeen, jona hän täyttää 65 vuotta, jos hänen työntekonsa on estynyt tämän lain 1 luvun 5 §:n 1 momentin 14 kohdassa, 4 luvun 1 §:n 1 momentin 2 kohdassa tai 2 momentissa mainituista syistä taikka jos hänet on kokoaikaisesti lomautettu. Työttömyysetuus myönnetään enintään sen kalenterikuukauden loppuun, jona henkilö täyttää 68 vuotta.

4 luku

Soviteltu ja vähennetty työttömyysetuus

1 §

(Kuten HE)

_______________

Voimaantulosäännös

(Kuten HE)

_______________

Helsingissä 6 päivänä toukokuuta 2009

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Juha Rehula /kesk
 • vpj. Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • jäs. Risto Autio /kesk
 • Maria Guzenina-Richardson /sd
 • Hannakaisa Heikkinen /kesk
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Jukka Mäkelä /kok
 • Tuomo Puumala /kesk
 • Päivi Räsänen /kd
 • Paula Sihto /kesk
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Lenita Toivakka /kok
 • Erkki Virtanen /vas

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Eila  Mäkipää